Dostawa wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie - dla potrzeb Działu Stołówka - na drugie półrocze 2019 roku

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I EDUKACJI W GRYBOWIE ogłasza przetarg

 • Zamawiający: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I EDUKACJI W GRYBOWIE
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-330 GRYBÓW, KOŚCIUSZKI
 • Telefon/fax: tel. 018 445-04-38 , fax. 018 445-03-80
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, CZYTELNICTWA I EDUKACJI W GRYBOWIE
  KOŚCIUSZKI 7
  33-330 GRYBÓW, woj. małopolskie
  tel. 018 445-04-38, fax. 018 445-03-80
  REGON: 36908737000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grybow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie - dla potrzeb Działu Stołówka - na drugie półrocze 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z dostarczaniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie dla potrzeb Działu Stołówka Miejskiej w asortymencie i ilościach podanych w załącznikach według 16 pakietów: Pakiet 1 – Pieczywo i wyroby piekarskie Pakiet 2 – Warzywa i owoce Pakiet 3 – Jaja kurze Pakiet 4 – Pierogi – wyrób świeży Pakiet 5 – Owoce i warzywa przetworzone, ryby mrożone, Pakiet 6 – Mleko, wyroby mleczarskie Pakiet 7 – Przyprawy Pakiet 8 – Woda mineralna, soki Pakiet 9 - Mięso Pakiet 10 – Wędliny. Pakiet 11 - Artykuły spożywcze pozostałe, Pakiet 12 - Makarony. Pakiet 13 – Desery. Pakiet 14 – Produkty zbożowe i inne Pakiet 15 – Ciasta i wyroby cukiernicze Pakiet 16 – Artykuły spożywcze: ciastka, wafle, chrupki 3.2. Zamówienie polega na dostawie artykułów spożywczych dla potrzeb Stołówki przy ul. Ogrodowa 4, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.3. W ramach zamówienia dostarczanie towaru określonego w ofercie Wykonawcy będzie dostarczany sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego i na podstawie pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną / faksem za potwierdzeniem odbioru. 3.4. Zamówienie udzielane jest w podziale na 16 części/pakietów których opis stanowią formularze ofertowo - cenowe zał. Nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia na które wykonawca może złożyć ofertę. 3.5. Dostawy towaru będą realizowane, w zależności od rodzaju asortymentu tj: Pakiet nr 1, 6 i 15 - codziennie od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godziny 6:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Pakiet nr 2 – codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 6:30, Pakiet nr 3, 5, 8, 16 – dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 7:30 z wyłączeniem dni wolnych od pracy, Pakiet nr 4 i 14 – nie później niż do 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 7:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, Pakiet nr 7, 11, 12, 13, - codziennie od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godz. 7:30. Pakiet nr 9 - codziennie, od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godziny 6: 30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Pakiet nr 10 trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa i piątek, jednak nie później niż do godziny 6:30. 3.6. Każde zamówienie będzie składane w dniu poprzedzającym termin jego dostawy, za wyjątkiem pakietu nr 4, który będzie składany w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego oraz oddzielne zamówienie na poniedziałek będzie składane w piątek. Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpią dni ustawowo wolne od pracy, sposób zamawiania oraz realizacji dostaw będzie analogiczny do realizacji zamówień, przy czym zamówienie zostanie złożone w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy, i musi, co najmniej zawierać: zestawienie produktowo - ilościowe, termin i miejsce dostawy. 3.7. Koszty opakowania, transportu, załadunku, rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną i ubezpieczenia ponosi i przyjmuje na własne ryzyko Wykonawca. 3.8. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 35 % (prawo opcji) określonej w par. 6 ust.1. projektu umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. 3.9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o którym mowa w art. 67 ust. 1 Pkt.6 i 7 Prawa zamówień publicznych 3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (pakiet nr 1 do 16) 3.12. Dodatkowe wymagania : - Wszystkie produkty dostarczane przez Wykonawcę winny spełniać prawem określone wymogi dla artykułów spożywczych oraz wymogi zdrowotne żywności. - Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdorazowo towar świeży, w dobrym gatunku oraz w opakowaniach dostosowanych do potrzeb zbiorowego żywienia. - Wszystkie towary zaoferowane w ofertach winny spełniać wymogi: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach 3.13. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia jest opisany jest w sposób wskazany w art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w sposób wskazany w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych - to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny opisywanym”. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej i wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez pojęcie produktu równoważnego rozumie się zaproponowanie - w przypadku tego rodzaju zamówienia, produktu o takim samym składzie, wadze, ilości, jakości, terminie przydatności, walorach smakowych – co produkt wskazany przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną