Dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni digitalizacyjnej w podziale na trzy części

Muzeum Historii Żydów Polskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza
 • Telefon/fax: tel. 224 710 300 , fax. 224 710 398
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Żydów Polskich
  ul. Anielewicza 6
  00-157 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 710 300, fax. 224 710 398
  REGON: 14031376200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.polin.pl/pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni digitalizacyjnej w podziale na trzy części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i sprzętu do pracowni digitalizacyjnej: 1) część 1 – sprzęt fotograficzny 2) część 2 – akcesoria studyjne 3) część 3 – sprzęt oświetleniowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38650000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną