Dostawa zestawów ortodontycznych i modeli do pracowni protetyczno-ortodontycznej i gabinetu dentystycznego

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-360 Lublin, ul. Sulisławicka
 • Telefon/fax: tel. 817 481 881 , fax. 817 481 881
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
  ul. Sulisławicka 7
  20-360 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 481 881, fax. 817 481 881
  REGON: 60192777000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpsslublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów ortodontycznych i modeli do pracowni protetyczno-ortodontycznej i gabinetu dentystycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawów ortodontycznych i modeli do pracowni protetyczno-ortodontycznej i gabinetu dentystycznego”. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 3. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 4. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest „Dostawa modeli do pracowni protetyczno-ortodontycznej i gabinetu dentystycznego”, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) modele anatomiczne -zgryz idealny, z wadami zgryzu, fazy rozwoju uzębienia – 2 komplety, 2) modele demonstracyjne - stany patologiczne, modele choroby – 2 komplety, 3) model głowy z szyją – 2 szt., 4) model budowy szczęki i żuchwy wraz z zębami – 2 szt., 5) model ewolucyjny do nauki z artykulatorem – 4 szt., 6) modele uzębienia stałego i mlecznego – 2 szt., 7) symulator jamy ustnej – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu części nr 1 zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ. 5. Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest „Dostawa zestawów ortodontycznych”, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1) zestaw gotowych protez i wycisków – 2 zestawy, 2) zestaw gotowych aparatów ortodontycznych – 2 zestawy, 3) zestaw gotowych aparatów ortodontycznych – 4 zestawy. Szczegółowy opis przedmiotu części nr 2 zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, spełniało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1a i 1b do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. 7. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załącznikach nr 6a i 6b do SIWZ. 8. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły. 9. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych. 10. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają. 11. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1a i 1b SIWZ) wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 12. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 13. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawy spełniają wymagania równorzędne. 14. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane przez niego dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentacje techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 15. Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 16. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną