Dostawy materiałów opatrunkowych – plastrów specjalistycznych II

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej
 • Telefon/fax: tel. 71 77 67 427 , fax. 71 77 67 307
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
  ul. Armii Krajowej 1
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307
  REGON: 93296654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzsolesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów opatrunkowych – plastrów specjalistycznych II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych - plastrów specjalistycznych( 5 zadania)– szczegółowy wykaz artykułów określają załączniki do formularza oferty Zamówienie nie składa się z 5 części (5 zadań): Ilości artykułów podane w załącznikach służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając ( zaokrąglając do pełnych opakowań w górę) Ilości podane w cennikach są orientacyjne i Wykonawca nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika, a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia i zapotrzebowania, nie jest w stanie określić ilości pacjentów, a tym samym materiałów które będą niezbędne w szpitalu w okresie realizacji umowy. W przypadku niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia, która będzie podana w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy. Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia ( rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć) dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych w obrębie danej części zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: Apteka szpitalna (IV piętro)/ apteka szpitalna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31411111-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną