Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. Postępowanie powtórzone.

Gmina Oleśnica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Oleśnica
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 56-400 Oleśnica, 11 Listopada
 • Telefon/fax: tel. +48713140200 , fax. +48713140204
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oleśnica
  11 Listopada 24
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. +48713140200, fax. +48713140204
  REGON: 93193479100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka. Postępowanie powtórzone.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Projektuje się: Obiekt zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w zakresie warunków przeciwpożarowych z kategorii zagrożenia ludzi ZLIII na ZL II,tj. zmiana sposobu użytkowania trzech sal lekcyjno - szkolnych na jeden oddział przedszkolno - żłobkowy dla dzieci w wieku do 3 lat, w istniejącym budynku przy ulicy Wileńskiej 32a, obręb Oleśnica, 56-400 Oleśnica. Inwestor: Gmina Oleśnica , ul. 11-Listopada 24, 56-400 Oleśnica Adres inwestycji: działka 8/3, AM - 29, obręb Oleśnica, ulica Wileńska 32 a, 56-600 Oleśnica. Analizowany obiekt, istniejący wybudowanym w około 1900 roku. Pierwotnie budynek w całości pełni funkcję jednostki wojskowej, a od kilku lat pełni funkcję oświatową, gdzie mieści się szkoła podstawowa (do poprzedniego roku także gimnazjum gminne) wraz z oddziałami przedszkolnymi. Budynek wolno stojący, w całości podpiwniczony, trzy- kondygnacyjny , z poddaszem użytkowym oraz z poddaszem nieużytkowym ( strych ). Główna bryła budynku wybudowana w technologii tradycyjnej . Ściany zewnętrzne nośne: murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej Stropy: istniejący strop nad piwnicą oraz na parterem - typu Kleina o całkowitej grubości wraz z war stawi izolacyjnymi 32 - 34 cm. Dach o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, karpiówka w kolorze naturalnej czerwieni. Podstawowym zadaniem projektowym jest zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w zakresie warunków przeciwpożarowych, sanepid , bhp tj. zmiana sposobu użytkowania trzech sal lekcyjno - szkolnych na jeden oddział przedszkolno - żłobkowy dla dzieci do 3 lat. - Projektuje się odtworzenie wyjścia ewakuacyjnego dla potrzeb żłobka oraz wymogów p. poż. związanych z ewakuacją dzieci. Nadproże, ceglane dla projektowanego otworu drzwiowego - bez zmian. Dolna część ściany wewnętrznej , pod nadprożem przeznaczona jest do rozbiórki. Po rozbiórce części ściany powstaje otwór ewakuacyjny, za którym zaprojektowano drzwi prowadzące do pomieszczeń żłobka . Ściana działowa dzieląca pomieszczenia żłobkowe od komunikacji ogólnodostępnej – przedsionka przeciwpożarowego – ściana lekka - systemowa o odporności ogniowej wymaganej dla tego typu lokalach - EI 60. 2. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się dokonanie wizji terenu będącego przedmiotem postępowaniu celem weryfikacji jednostek z przedmiaru dla rzetelnego przygotowania oferty. 2) Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. 3) Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem. 3. Obsługę geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy zapewnia na koszt własny Wykonawca 4. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego całego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający miedzy innymi: 1) dokumentację powykonawczą, w tym dokumentacje fotograficzną budowy , 2) geodezyjną dokumentację powykonawczą, 3) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów, 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych sprawdzeń i badań potwierdzone przez uprawnione do tego podmioty, 5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie, oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta z załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian. 5. Instrukcja sporządzenia i zalecenia dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego zostanie wskazana przez inspektora nadzoru robót. 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB załącznik nr 8 do SIWZ), przedmiarami robót, (załączniki 9 SIWZ), dokumentacją projektową (załączniki nr 10 SIWZ), które zawierają szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 7. Tam, gdzie w niniejszej SIWZ wraz załącznikami, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wskazanie oraz wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 8. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał oględzin terenu będącego przedmiotem postępowaniu celem weryfikacji jednostek z przedmiaru dla oszacowania ceny oferty z należytą starannością i rzetelnego przygotowania oferty. 9. W trakcie przygotowywania ofert, Wykonawca ma obowiązek dokładnie sprawdzić zgodność dokumentacji projektowej (załączniki nr 10 SIWZ) i STWiORB (załącznik nr 8 do SIWZ) z przedmiarami robót i zgłosić Zamawiającemu wszelkie ewentualne rozbieżności w zapisach pomiędzy dokumentacją projektową i STWiORB, a przedmiarami robót celem modyfikacji przez Zamawiającego zapisów w w/w dokumentach. 10. Zamawiający na etapie składania ofert nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawców samodzielnej modyfikacji zapisów pozycji w przedmiarach. 11. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. 12. Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. 13. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia. 14. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia. 15. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu nie później niż na 2 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu, sporządzonego w oparciu o przedmiary stanowiące załączniki 9 do SIWZ. Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy. Jeżeli Wykonawca uzna, iż przedmiar nie obejmuje pewnych robót wymaganych w dokumentacji projektowej (załączniki nr 10 do SIWZ) lub STWiORB (załącznik nr 8 do SIWZ) jest zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje. 16. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 17. Nazwy i Kody CPV: 18. 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych 19. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych: dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia gminnego żłobka, będących przedmiotem zamówienia. 20. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 21. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 6) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 7) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 8) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 9) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 22. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 24. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. 25. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 26. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z odtworzeniem stanu pierwotnego. 27. Ochrona danych osobowych: przepisy ustawy PZP są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), co skutkuje brakiem obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Urząd Zamówień Publicznych i Zamawiający są zatem uprawnieni do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, ze względu na wypełnianie w ten sposób obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. art. 11 ust. 1 pkt. 1 pzp oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych narzucającego określony wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, prowadzący do ujawnienia danych osobowych wykonawcy zamówienia. Podmioty deklarujące zamiar udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego godzą się na określone prawem uwarunkowania związane z ich udziałem w postępowaniu, w tym na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe w przypadku udzielenia im zamówienia. Tym samym, dane takie w odniesieniu do faktu publikacji nie podlegają ścisłej ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych. 28. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Oleśnica oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Oleśnica prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://gmina-oleśnica.ezamawiajacy.pl 29. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez Wójta Gminy Oleśnica, tel. 71314 02201; 2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 7. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez pod nr. telefonu 71 314 02 07; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy do prowadzenia gminnego żłobka.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem (co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a także do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takiego projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów, terminu przedawnienia roszczeń z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, terminu przedawnienia roszczeń podatkowych i wszelkich innych terminów wynikających z powszechnie obowiązujących norm prawnych; 6) obowiązek podania bezpośrednio dotyczących danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoby fizyczne posiadają: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 9) osobom fizycznym nie przysługuje: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 3) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 4) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w OPZ oraz dokumentacji projektowej i kosztorysie stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18452141-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną