„Dostosowanie sieci energetycznej oraz instalacji elektrycznych SP ZOZ w Hajnówce do pracy z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu formule zaprojektuj i wybuduj”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda
 • Telefon/fax: tel. 85 684 26 79 , fax. 85 684 26 79
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Doc. Adama Dowgirda 9
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 684 26 79, fax. 85 684 26 79
  REGON: 50582500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzoz.hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostosowanie sieci energetycznej oraz instalacji elektrycznych SP ZOZ w Hajnówce do pracy z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu formule zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pt. „Budowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SP ZOZ w Hajnówce w formule zaprojektuj i wybuduj.” W zakresie robót Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z przeprowadzeniem uzgodnień, uzyskaniem opinii, pozwoleń i protokołów koniecznych prawem i miejscem realizacji dla wykonania projektu przeciwpożarowego wyłącznika prądu i przeprowadzeniem dostaw oraz wykonaniem robót budowlanych montażowych koniecznych dla realizacji całości zadania. 2. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia obejmuje maksymalnie do 31 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy. W tym wstępna wersja projektu przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinna być przedstawiona Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy. Natomiast projekt budowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien być przedstawiony Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Wszelkie późniejsze odstępstwa od zaakceptowanej przez zamawiającego wstępnej wersji projektu elektrycznego muszą być ponownie uzgodnione.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną