Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Świlcza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Świlcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 36-072 Świlcza, Świlcza
 • Telefon/fax: tel. 017 8670100, 8670133 , fax. 178 670 157
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świlcza
  Świlcza 168
  36-072 Świlcza, woj. podkarpackie
  tel. 017 8670100, 8670133, fax. 178 670 157
  REGON: 69058214000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.swilcza.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2019/2020. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci do: Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 398; Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 606; Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 407a; Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 150. Dowóz dzieci z Bratkowic do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach na godz. 7.40, natomiast do pozostałych placówek oświatowych (SP nr 2 Bratkowice, PP Bratkowice i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach) na godz. 8.00 (w ramach 1 kursu); Odwóz dzieci z w/w placówek oświatowych: I kurs ok. godz. 13.00, II kurs ok. godz. 15.00 Trasa - dowóz (w ramach 1 kursu) Rozpoczęcie dowozu uczniów ok. godz. 6.40 z przystanku autobusowego przy Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy RESTOL; przystanek autobusowy Pętla Zastawie I; przystanek autobusowy Zastawie II; przystanek autobusowy Bratkowice – Sitkówka; przystanek autobusowy Bratkowice - Piaski – dowiezienie uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach następnie powrót do przystanku autobusowego Bratkowice – Piaski i przystanku autobusowego Bratkowice – Sitkówka – dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Bratkowice – Dąbry; przystanek autobusowy Bratkowice – Zapole; przystanek autobusowy Dąbry – Pętla – dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach; następnie przystanek autobusowy Bratkowice – Klepak - dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Czekaj – Pętla 1; przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 2 – dowiezienie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; następnie dowiezienie uczniów do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach i Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach. Trasa – odwóz I kurs (w ramach 1 kursu) Rozpoczęcie odwozu uczniów: odbiór dzieci z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach i przejazd do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach po odbiór dzieci; następnie: przystanek autobusowy Bratkowice – Klepak i przejazd do Szkoły Podstawowej nr 2 po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Czekaj – Pętla 1; przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 2; przystanek autobusowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach; przystanek autobusowy Bratkowice – Sitkówka; przystanek autobusowy Bratkowice – Piaski; przystanek autobusowy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach; przejazd do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Bratkowice – Piaski; przystanek autobusowy Bratkowice – Sitkówka; przystanek autobusowy Pętla Zastawie II; przystanek autobusowy Pętla Zastawie I; przystanek autobusowy RESTOL; przystanek autobusowy Bratkowice – Dąbry; przystanek autobusowy Bratkowice – Zapole; przystanek autobusowy Dąbry – Pętla; Trasa – odwóz II kurs (w ramach 1 kursu) Rozpoczęcie odwozu uczniów: odbiór dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach i przejazd zgodnie z trasą: przystanek autobusowy Bratkowice – Klepak; dojazd do Szkoły Podstawowej nr 2 po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Czekaj – Pętla 1; przystanek autobusowy Czekaj - Pętla 2; przystanek autobusowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach; przystanek autobusowy Bratkowice – Sitkówka; przystanek autobusowy Bratkowice – Piaski; przystanek autobusowy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach; dojazd do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach po odbiór dzieci; następnie przejazd przez kolejne przystanki: przystanek autobusowy Bratkowice – Piaski; przystanek autobusowy Bratkowice – Sitkówka; przystanek autobusowy Zastawie II; przystanek autobusowy Pętla Zastawie I; przystanek autobusowy RESTOL; przystanek autobusowy Bratkowice – Dąbry; przystanek autobusowy Bratkowice – Zapole; przystanek autobusowy Dąbry – Pętla. Prognozowana liczba uczniów do dowozu i odwozu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach - 52; do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach - 40; do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach - 14; do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach - 14. Ogółem 120 uczniów. Łączna dzienna liczba km na trasie (1 dowóz i 2 odwozy) – 72 km. Dodatkowe informacje: Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami przewożonymi w czasie dowozu/odwozu ze szkoły. Z przewozów będą korzystać dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych. Weryfikację uczniów korzystających z przewozów wykonuje opiekun. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. 1) Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa dowozu uczniów były w pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262). 2) Dowóz dzieci nie może odbywać się na zasadach linii regularnej. Wykonawca nie może łączyć przewozu uczniów z przewozami innych osób. 3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma kserokopię wykazu imiennego uczniów. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia: - w pełni sprawnych technicznie autobusów. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. - odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów; - przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów; - każdemu z uczniów miejsca siedzącego w autobusie; - w przypadku awarii autobusu – podstawienie autobusu zapasowego, będącego w dyspozycji Wykonawcy; - w każdym autobusie - osoby do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami tzw. „OPIEKUNA”. 5) Do obowiązków osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami będzie należało: - sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu, - pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie, - ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy, - zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu, - zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania z pojazdu, - w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu. 6) Dowóz dzieci będzie się odbywał w dni nauki szkolnej. Zamawiający informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 liczba dni objętych zamówieniem dowozu uczniów wynosi 200 dni. 7) W przypadku zmiany organizacji zajęć szkolnych polegającej na skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święto szkoły itp. uroczystości) Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony przez dyrektora szkoły o zmianie terminu dowozu i odwozu uczniów (bądź rezygnacji z drugiego odwozu). 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany: a) liczby dowożonych uczniów wynikający z naturalnego ruchu w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoły przez ucznia, itp.), b) czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. 9) Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci zgodnie z trasami przejazdu autobusów określonymi dla poszczególnych części zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów z bazy i na bazę Przewoźnika. 10) Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy - w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie należy sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów oraz posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną