„Głęboka modernizacja energetyczna budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – budynek Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu”.

Gmina Nowy Wiśnicz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Nowy Wiśnicz
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Rynek
 • Telefon/fax: tel. 146 850 912 , fax. 146 850 911
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Wiśnicz
  ul. Rynek 38
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 146 850 912, fax. 146 850 911
  REGON: 54887300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowywisnicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Głęboka modernizacja energetyczna budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – budynek Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu wykonywana w ramach zadania pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – budynek Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu”. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. 2. Zakres prac obejmuje: a) wykonanie prac termomodernizacyjnych: - docieplenie od zewnątrz styropianem ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu do ław fundamentowych; (modernizacja przegrody – ściana na gruncie); -docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wyprawą tynkarską; (modernizacja przegrody – ściana zewnętrzna -58; modernizacja przegrody – ściana zewnętrzna -50); -docieplenie stropu wewnętrznego pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną (modernizacja przegrody – strop wewnętrzny); -wymianę starych drewnianych, skrzynkowych okien na nowe PCV oraz montaż nawietrzaków higrosterowalnych ( modernizacja przegrody OZ-1 skrzynkowe „ Wentylacja grawitacyjna”); - wymianę drzwi istniejących na stalowe ( modernizacja przegrody DZ 3 - stalowe „ Wentylacja grawitacyjna”); - wymianę drzwi istniejących na nowe (modernizacja przegrody DZ-2 „ Wentylacja grawitacyjna); -modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej (modernizacja systemu cieplej wody użytkowej); - modernizację instalacji grzewczej ( modernizacja systemu grzewczego); - montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok.24,36 kWp ( montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok.24,36 kWp; -wymianę oświetlenia wbudowanego oraz inne prace elektryczne (wymiana oświetlenia wbudowanego oraz inne prace elektryczne); -pozostałe roboty budowlane związane z termomodernizacją ( wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie opaski budynku wraz z izolacją fundamentów, naprawa kominów, roboty odtworzeniowe jak np.: odtworzenie pomieszczeń wewnętrznych po wymianie instalacji , remont dachu) - ( pozostałe roboty budowlane związane z termomodernizacją w tym remont dachu); -pozostałe roboty budowlane związane z termomodernizacją - remont schodów zewnętrznych po dociepleniu. b) wykonanie pozostałych robót budowlanych: -wykonanie klimatyzacji; -przystosowanie instalacji elektrycznej do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego; -wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: instalacji siłowej z uwzględnieniem zasilania agregatu zewnętrznego instalacji klimatyzacji , gniazd wtyczkowych z uwzględnieniem gniazd do jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji, instalacji nowych tablic rozdzielczych, wymianie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymiana wszystkich skrzyń elektrycznych na elewacjach budynku; -wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej; - remont instalacji wod-kan; -malowanie pomieszczeń urzędu ( ścian i sufitów) z wyłączeniem pomieszczeń na poziomie piwnic ; -remont elewacji frontowej (elewacja wschodnia) wraz z izolacją pionową ścian, drenażem opaskowym; -wykonanie drenażu opaskowego od strony parkingu ( strona zachodnia budynku); -remont kanalizacji deszczowej na parkingu budynku urzędu; -remont posadzek wewnątrz budynku; -wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej; -remont pomieszczenia WC na I piętrze; -wykonanie podbitki dachowej na budynku urzędu; -remont szachtów od strony parkingu ( na elewacji południowej). Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji telefonicznej i internetowej oraz telewizyjnej. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia !!! 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na zamontowanych grzejnikach, w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach sanitarnych, zastosował zawory termostatyczne wyposażone w głowice w wykonaniu antykradzieżowym. W pozostałych pomieszczeniach należy przewidzieć standardowe rozwiązania głowic. 2) Zamawiający wymaga, aby konstrukcja więźby dachowej w miejscu montażu paneli fotowoltaicznych była wzmocniona. 3) Dotyczy zakresu prac związanych z modernizacją instalacji grzewczej: − Zamawiający posiada następujący materiał: nowy kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 45 KW, przewody spalinowe, pompę obiegową, przeponowe naczynie zbiorcze o pojemności 100l. Wymienione powyżej materiały zostaną przekazane Wykonawcy do wbudowania w ramach prac związanych z modernizacją instalacji grzewczej. 4) Zamawiający informuje, że wskazane w projekcie branży elektrycznej Opis techniczny pkt.5.2. Panele fotowoltaiczne, wymagania dotyczące zastosowania paneli fotowoltaicznych w zakresie gwarancji na liniowy spadek mocy, powinny charakteryzować się 25 letnim okresem gwarancji na liniowy spadek mocy ( 85% mocy po 25 latach) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, audyt energetyczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 13.00. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną