Konserwacja malarska stolarki okiennej w budynku nr 94 i 170 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie - sprawa nr 60/2019

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków
 • Telefon/fax: tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 , fax. 261 48 32 22
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Czwartaków 3
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, fax. 261 48 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja malarska stolarki okiennej w budynku nr 94 i 170 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie - sprawa nr 60/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja malarska stolarki okiennej w budynku nr 94 i 170 w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres: wymiana szklenia stolarki okiennej wraz z uzupełnieniem kitowania, drobne naprawy stolarki – przywrócenie pełnej sprawności technicznej stolarki, roboty malarskie stolarki okiennej z uprzednim opalaniem starej farby, wymiana moskitiery ramkowej, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót, ogrodzenie etapów robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w tym przedmiar robót i dokumentacja projektowa) oraz ogólne warunki umowy 3. Budynki, w zakresie których będą wykonywane roboty na czas ich realizacji będą czynne. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających w budynku. 4. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt); 2) realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynków i kompleksu; 3) zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynku i przebywającym w budynku oraz wokół budynku ze względu na fakt, iż roboty odbywać się będą na obiekcie czynnym; 4) umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z budynków przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki wojskowej; Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według cen wskazanych w ofercie Wykonawcy. 6. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 7. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 9. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Zamawiającego oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 10. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.). oraz udokumentowania tych czynności. Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien wykazać wraz z ofertą podwykonawcę na zasadach określonych dokumentacją przetargową. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powierzenia wywozu i utylizacji podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiotowy zakres samodzielnie i posiada w tym zakresie wszelkie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące ułożenie papy termozgrzewalnej, w zw. z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę 3-osoby wykonujące roboty budowlane, objęte przedmiotem zamówienia, co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45441000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną