Koszenie rowów melioracyjno – komunalnych w 2019 roku

Urząd Miasta Marki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Marki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-270 Marki, al. J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 7811003 wew. 660 , fax. 7811378
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Marki
  al. J. Piłsudskiego 95
  05-270 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7811003 wew. 660, fax. 7811378
  REGON: 52600900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.marki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koszenie rowów melioracyjno – komunalnych w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace polegające na dwukrotnym, w trakcie trwania umowy, wykoszeniu i wygrabieniu oraz wywiezieniu wykoszonego pokosu (w tym drobnych krzewów) z następujących rowów melioracyjno-komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku - zgodnie z rozdziałem VI. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną