Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście; modernizacja budynku

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Rybnik
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 27625543000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście; modernizacja budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście - w następującym zakresie: 1) wykonanie wentylacji mechanicznej, 2) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, ścian podziemnych i posadzek w piwnicy obiektu polegających na robotach: a) wyburzeniowych i rozbiórkowych; b) renowacyjnych i naprawczych; c) wykończeniowych obejmujących wykonanie posadzek, wykończenia ścian, sufitów i pomieszczeń sanitarnych. Podstawą wyceny zakresu objętego przedmiotem zamówienia są załączone przedmiary robót, które wraz z projektami budowlanymi stanowią opis przedmiotu zamówienia. W kosztach wyceny zamówienia należy uwzględnić, fakt, iż pomieszczenia będą użytkowane, stąd będzie zachodzić konieczność organizacji robót w taki sposób, aby nie kolidowały z prowadzoną działalnością na obiekcie. Przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie uciążliwych (hałas, pył) zachodzi konieczność uzgadniania terminów z użytkownikiem obiektu. Nie wyklucza się konieczności wykonania niektórych robót w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i wyposażenie. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy, - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,  wykonanie wentylacji mechanicznej,  wykonanie robót malarskich i wykończeniowych. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie wprowadza żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną