Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

Gmina Michałowice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Michałowice
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-816 Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 22 350 91 91, , fax. 22 350 91 01
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michałowice
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Michałowice, woj. mazowieckie
  tel. 22 350 91 91, , fax. 22 350 91 01
  REGON: 01326929000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.michalowice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych. Zakres zamówienia obejmuje roboty drogowe w Gminie Michałowice. Wykonanie robót będzie każdorazowo zlecane przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie (załącznik nr 4 do SIWZ). Szacowaną wielkość i szczegółowy zakres robót określono w Przedmiarze stanowiącym załącznik nr A do SIWZ, w tym: a) frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki, b) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki, c) ułożenie kostki z rozbiórki, d) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, e) wykonanie nawierzchni z: mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna), tłucznia kamiennego, frezu asfaltowego, f) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, g) regulacja studzienek dla włazów kanałowych oraz zaworów wodociągowych i gazowych, h) regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów i chodników (rozbiórka i ponowne ułożenie), i) rozebranie: krawężników betonowych, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych, podbudowy z kruszywa, j) wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi. UWAGA!!! Destrukt po frezowaniu (do zagospodarowania przez Zamawiającego) należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w odległości do 5 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną