Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wólka
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 43102015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  <br />Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III, która składa się z trzech zadań stanowiących odrębne części zamówienia: <br />1) Wykonanie wymiany 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka; <br />2) Wykonanie wymiany 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turka; <br />3) Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służącej do jej oświetlenia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Ilość części, na które będą podpisane umowy zależy przede wszystkim od zaoferowanych cen i posiadanych przez zamawiającego środków. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia z podziałem na części: <br />1. Część pierwsza zamówienia - Wykonanie wymiany 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka. <br />1.1. Zestawienie ilości: <br />a. Zasuwy sekcyjne: <br />- 4 szt. o średnicy 50mm <br />- 15 szt. o średnicy 80mm <br />- 107 szt. o średnicy 100mm <br />- 42 szt. o średnicy 150mm <br />- 11 szt. o średnicy 200mm <br />- 9 szt. o średnicy 250mm <br />- 21 szt. o średnicy 300mm <br />b. Hydranty: <br />- 229 szt. kolor czerwony <br />c. Zasuwy hydrantowe: <br />- 229szt. <br />1.2. Przedmiot zamówienia dla części pierwszej obejmuje ponadto następujące roboty nie wymienione w dokumentacji projektowej, których koszty należy ująć w cenie ryczałtowej: <br />- Wykonawca przekaże zamawiającemu 20 hydrantów w najlepszym stanie technicznym odzyskanych w wyniku wymiany, nadających się do ponownego użycia, w komplecie z zasuwą, obudową teleskopową i skrzynką uliczną. <br />- Zamawiający żąda, aby 10 hydrantów (zwykłych) we wskazanych przez zamawiającego miejscach zastąpić hydrantami łamanymi (hydrant łamany po kolizji z pojazdem może być naprawiany poprzez ponowne obsadzenie górnej części i wymianę złamanych śrub - zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. <br />- Zamawiający żąda aby dodatkowo (oprócz ujętych w dokumentacji) 10 hydrantów (zwykłych) we wskazanych przez zamawiającego miejscach zastąpić hydrantami podziemnymi - zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. <br />- Pokrywy skrzynek zasuw hydrantowych należy pomalować na kolor czerwony farbą chlorokauczukową, w celu szybkiego odnalezienia przez straż pożarną. <br />- Wykonawca dostarczy 3 szt. stojaków hydrantowych pojedynczych, z zaworem do hydrantów podziemnych. <br />- Wykonawca dostarczy 3 szt. kluczy/pokręteł do odkręcania każdego rodzaju hydrantu oraz 3 szt. kluczy/pokręteł do odkręcania każdego rodzaju zasuwy. (Jeśli wszystkie zasuwy można odkręcić tym samym pokrętłem, to wystarczą 3 szt. pokręteł do wszystkich zasuw.) <br />1.3. Wykonawca może zaoferować hydranty nadziemne (dotyczy zwykłych hydrantów niełamanych) z możliwością rozbudowy hydrantu o system zdalnego monitorowania poboru wody, bez konieczności wykopywania hydrantu - taka oferta będzie dodatkowo punktowana. System miałby służyć powiadamianiu o nielegalnym poborze wody. Powiadomienia w formie smsów przesyłane byłyby na telefon komórkowy pracownika zamawiającego. Zamawiający dostarcza własną kartę SIM lub opłaca abonament zaoferowany przez wykonawcę. W przypadku zaoferowania hydrantów z możliwością rozbudowy hydrantu o system zdalnego monitorowania poboru wody, wykonawca ma obowiązek dostarczenia i zamontowania jednego takiego systemu na wskazanym hydrancie. Koszt należy ująć w cenie ryczałtowej. <br />1.4. Wykonawca po wymianie zasuwy zobowiązany jest do odpowietrzenia sieci wodociągowej, przepłukania sieci (wypuszczenia z sieci wody zmąconej poprzez hydranty) oraz zdezynfekowania sieci wodociągowej. <br />1.5. Wymiana zasuw i hydrantów musi być zaplanowana tak, aby zminimalizować liczbę odbiorców wody, u których wystąpi przerwa w dostawie wody. Zalecana jest kolejność wymiany od strony ujęcia wody w kierunku zmniejszającej się średnicy rurociągów. <br />1.6. Wykonawca musi wkalkulować w cenę ryczałtową dostosowanie długości rurociągu do nowej zasuwy (wydłużenie lub skrócenie rurociągu), zastosowanie ewentualnych redukcji średnic oraz dostosowanie rozstawu śrub w kołnierzach. <br />1.7. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia lokalizacji każdego wymienionego hydrantu na mapie https://www.osmhydrant.org/pl/ wraz z podaniem podstawowych danych dotyczących parametrów hydrantu. Nanoszenie hydrantów na mapę nie wymaga opłat i odbywa się poprzez zalogowanie na stronie internetowej. <br />1.8. Dokumentacja projektowa (projekt, przedmiary, STWIOR) dotycząca wymiany zasuw i hydrantów obejmuje łącznie cz. 1 i cz.2. Zakres zadania dla cz. 1 został określony w tabeli „zestawienie zasuw i hydrantów - część I zamówienia” będącej załącznikiem do dokumentacji. Wykonawca w celu wyceny poszczególnych części oferty samodzielnie rozdziela dokumentację projektową na cz.1 i cz.2. <br />2. Część druga zamówienia - Wykonanie wymiany 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turka. <br />2.1. Zestawienie ilości: <br />a. Zasuwy sekcyjne: <br />- 20 szt. o średnicy 80mm <br />2.2. Przedmiot zamówienia dla części drugiej obejmuje ponadto następujące roboty nie wymienione w dokumentacji projektowej, których koszty należy ująć w cenie ryczałtowej: <br />- Wykonawca dostarczy 3 szt. kluczy/pokręteł do odkręcania każdego rodzaju zasuwy. (Jeśli wszystkie zasuwy można odkręcić tym samym pokrętłem, to wystarczą 3 szt. pokręteł do wszystkich zasuw.) <br />2.3. Wykonawca po wymianie zasuwy zobowiązany jest do odpowietrzenia sieci wodociągowej, przepłukania sieci (wypuszczenia z sieci wody zmąconej poprzez hydranty) oraz zdezynfekowania sieci wodociągowej. <br />2.4. Wymiana zasuw musi być zaplanowana tak, aby zminimalizować liczbę odbiorców wody, u których wystąpi przerwa w dostawie wody. Zalecana jest kolejność wymiany od strony ujęcia wody w kierunku zmniejszającej się średnicy rurociągów. <br />2.5. Wykonawca musi wkalkulować w cenę ryczałtową dostosowanie długości rurociągu do nowej zasuwy (wydłużenie lub skrócenie rurociągu), zastosowanie ewentualnych redukcji średnic oraz dostosowanie rozstawu śrub w kołnierzach. <br />2.5. Dokumentacja projektowa (projekt, przedmiary, STWIOR) dotycząca wymiany zasuw i hydrantów obejmuje łącznie cz. 1 i cz.2. Zakres zadania dla cz.2 został określony w tabeli „zestawienie zasuw - część II zamówienia” będącej załącznikiem do dokumentacji. Wykonawca w celu wyceny poszczególnych części oferty samodzielnie rozdziela dokumentację projektową na cz.1 i cz.2. <br />3. Część trzecia zamówienia - Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służącej do jej oświetlenia. <br />3.1. Zestawienie ilości: <br />- pompownia wody z układem sterowania - 1szt. <br />- przyłącze energetyczne zalicznikowe 4x16 mm2- długość kabla około 5m, <br />- lampa fotowoltaiczna - 1szt. <br />3.2. Dodatkowo w ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu monitoringu-wizualizacji pracy pompowni wody i powiadamiania sms o awariach. System musi posiadać możliwość zdalnego podglądu pracy za pośrednictwem sieci internet dla jednocześnie trzech użytkowników z dowolnego miejsca. Obiekt nie posiada stałego łącza internetowego w związku z czym sygnały muszą być transmitowane za pośrednictwem sieci gsm. Wykonawca musi zapewnić bezterminowe licencje na oprogramowanie. Korzystanie z systemu nie może generować żadnych stałych, dodatkowych kosztów poza kosztami transmisji danych gsm. Transmisja danych może odbywać się przez kartę sim dostarczoną przez zamawiającego lub zapewnioną przez wykonawcę, a zamawiający opłaca wtedy koszty transmisji danych. Poniżej wymienione są minimalne wymagania postawione przez zamawiającego dla takiego systemu. Wizualizacja aktualnego stanu pracy pompowni wody powinna być przedstawiona w postaci graficznej (szkice elementów pompowni) i obejmować co najmniej następujące parametry: <br />1) Zasilanie główne: jest/brak <br />2) Właz do studni: otwarty/zamknięty <br />3) Temperatura zamarzania w studni pomp (poniżej 3st. C): OK/przekroczona <br />4) zalanie podłogi studni wodą: OK/ zalanie <br />5) szafa sterownicza zestawu pompowego: praca/awaria <br />6) stan pracy pomp (oddzielnie dla każdej pompy): praca/spoczynek/ awaria <br />7) chwilowe ciśnienie wody na zasilaniu pomp [bar]: wartość bieżąca oraz ostrzeżenie o suchobiegu <br />8) chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar]: wartość bieżąca <br />9) chwilowy przepływ wody: wartość bieżąca <br />10) stan przepływomierza: wartość bieżąca <br />11) dobowy przepływ wody: dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj <br />System musi umożliwiać wyświetlanie nałożonych na siebie wykresów z dowolnego okresu z ostatnich 12 miesięcy (z możliwością dowolnego skalowania wykresu) następujących parametrów: <br />- chwilowy przepływ wody tłoczonej do sieci wodociągowej [m3/h], <br />- chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar], <br />System musi umożliwiać odczyt historii sygnałów za okres co najmniej 12 miesięcy obejmujących: <br />- stan przepływomierza z danego dnia i godziny [m3], <br />- chwilowy przepływ wody tłoczonej do sieci wodociągowej [m3/h], <br />- chwilowe ciśnienie wody tłoczonej do sieci wodociągowej [bar], <br />Częstotliwość pomiaru sygnałów nie rzadziej niż 1 minuta. Aktualizacja wyświetlanych sygnałów nie rzadziej niż co 5 minut, z możliwością częstszego ręcznego wymuszenia odświeżenia. <br />System wizualizacji musi wyświetlać komunikaty ostrzegawcze graficzne i dźwiękowe emitowane na zdalnym komputerze dla sygnałów, których wartość dopuszczalna została przekroczona (awaria/alarmy). Powinny one wyświetlać się na jaskrawy kolor (np. czerwony), a na ekranie powinna migać ogólna ikona o alarmie powiadamiająca o konieczności interwencji przez pracowników obsługi oraz powinien być emitowany sygnał dźwiękowy. System powinien mieć możliwość kwalifikacji jako alarmu nadmiernych wartości zliczanych w czasie np. wszystkie pompy pracują jednocześnie powyżej 10 min, dobowy przepływ wody wyższy od zadanej wartości. <br />System musi zapewniać powiadamianie SMS o awariach i przekroczeniach wybranych wartości na co najmniej 2 numery telefonów komórkowych. Zdalny podgląd za pośrednictwem sieci internet musi być dostępny jednocześnie dla co najmniej trzech użytkowników z dowolnego miejsca i udostępniać wizualizację tych samych sygnałów. <br />4. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części zamówienia obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat) - dotyczy miejsc gdzie roboty będą prowadzone na terenie dróg. Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz odtworzenie ewentualnych punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku wymiany zasuw i hydrantów roboty geodezyjne ograniczają się do pomocy w zlokalizowaniu zasuw oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej (aktualizacji) wszystkich zasuw i hydrantów. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie. <br />5. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi dla wszystkich części zamówienia wynosi 60 miesięcy (kryterium oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną