Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2- ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych

Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Suwałki
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 875 628 000 , fax. 875 628 098
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 628 000, fax. 875 628 098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/przetargi_w_2019_r/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2- ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wewnętrznej klatki schodowej oraz wydzielenie pomieszczenia hydroforni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach, zlokalizowanej przy ul. Tadeusza Kościuszki 126. 2.Zamówienie obejmuje częściowe wykonanie robót w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego tj. roboty związane z budową klatki schodowej K1 oraz z wydzieleniem pomieszczenia hydroforni. 3.Zakres robót obejmuje: 1)Wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie z wiązanym z budową klatki schodowej. 2)Wykonanie elementów konstrukcyjnych klatki schodowej i nadproży. 3)Wykonanie ścianek działowych murowanych, zamurowania otworów drzwiowych, uzupełnienia (domurowania) ścian konstrukcyjnych. 4)Wykonanie warstw posadzki na poziomie piwnic. 5)Wykonanie tynków w obrębie klatki schodowej, pom. hydroforni oraz na wykonanych zamurowaniach. 6)Wykonanie ścianek działowych lekkich oraz obudowy sufitów EI 60 w obrębie klatki schodowej. 7)Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych. 8)Montaż stolarki drzwiowej oraz okna oddymiającego. 9)Wykonanie szpachlowania i malowania na klatce schodowej oraz w salach lekcyjnych sąsiadujących z klatką schodową. 10)Montaż balustrad i pochwytów na klatce schodowej. 11)Wykonanie instalacji oświetleniowej oraz oddymiającej na klatce schodowej wraz z dobudową tablic rozdzielczych. 3.Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu w roku szkolnym. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 12, dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 5.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. 6.Wszystkie nazwy urządzeń i materiałów, jeżeli zostały użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 7.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 8.Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną