Modernizacja wraz z wyposażeniem mieszkania chronionego przy ul. Zielonej 32/4 w Policach.

Urząd Miejski w Policach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miejski w Policach
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 72-010 Police, ul. Stefana Batorego
 • Telefon/fax: tel. 914 311 830 , fax. 914 311 832
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Policach
  ul. Stefana Batorego 3
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 311 830, fax. 914 311 832
  REGON: 81168539000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.police.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja wraz z wyposażeniem mieszkania chronionego przy ul. Zielonej 32/4 w Policach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Modernizacja wraz z wyposażeniem mieszkania chronionego przy ul. Zielonej 32/4 w Policach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac – zgodnie z projektem przebudowy z rozbudową instalacji gazu, projektem budowy instalacji centralnego ogrzewania, stanowiącymi załącznik nr 11 do siwz, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 6 do siwz, oraz pomocniczo z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 7 do siwz. 3. Zakres wyposażenia mieszkania chronionego został opisany w załączniku nr 13 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną