Montaż 21 lamp hybrydowych oraz solarnych przy ul. Sztabu Powstańczego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 32 238 55 30 , fax. 32 238 55 27
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
  Ul. Zwycięstwa 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 238 55 30, fax. 32 238 55 27
  REGON: 27625533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż 21 lamp hybrydowych oraz solarnych przy ul. Sztabu Powstańczego w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie 21 punktów oświetlenia hybrydowego (tj. 10 punktów oświetlenia solarnego typu B, 10 punktów oświetlenia hybrydowego typu Ż, 1 punkt oświetlenia hybrydowego typu R - zgodnie z wizualizacją przedstawioną na załączniku) zlokalizowanych na terenie Osiedla Powstańców Śląskich, którego celem jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla w miejscach wskazanych na mapce stanowiącej załącznik do PFU. Zadanie to zostało ujęte jako wniosek budżetu obywatelskiego nr 119 i wybrany przez mieszkańców drogą głosowania do realizacji w 2019 r. jako zadanie jednoroczne. Zadanie obejmuje swym zakresem również demontaż istniejącego oświetlenia na rzecz oświetlenia hybrydowego. Należy zachować ciągłość istniejących obwodów. Są to wyeksploatowane parkowe słupy betonowe wraz z sodowymi oprawami parkowymi zasilanymi z sieci elektroenergetycznej. Infrastruktura ta często ulega awariom. Oświetlenie jest zlokalizowane na działkach będących w użytkowaniu wieczystym SM „Szobiszowice” symbol użytku b (tereny mieszkaniowe). Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” wyraziła zgodę na wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego na swoim terenie. Przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumencie norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. Wymagany termin gwarancji: min. 60 miesięcy, max. 120 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym okres gwarancji ma być równy okresowi rękojmi, Wymagany termin rękojmi: min. 60 miesięcy, max. 120 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym okres rękojmi ma być równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną