naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są naprawy w 2019 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Biura Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 4, 7, 8 i 9. 2. Zakres robót obejmuje roboty w zakresie wykonania pokryć dachowych i naprawy konstrukcji dachu, np.: a) miejscową likwidację przecieków wody poprzez: - dach papowy - przecięcie pęcherzy oraz wstawienie łat z papy wraz z przymocowaniem luźnych fragmentów papy, przesmarowaniem dachu preparatami bitumicznymi w celu uszczelnienia, - dach ceramiczny – wymiana uszkodzonych dachówek, uszczelnienie połączeń miedzy dachówkami, b) uszczelnienie pokrycia dachowego - płynne pokrycia chemoutwardzalne, c) czyszczenie i udrożnienie rynien i rur spustowych, d) konieczną wymianę rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich, e) naprawę poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, pasów nadrynnowych i podrynnowych, parapetów, rynien, rur spustowych itp. łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym, f) uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachówką oraz gąsiorów, g) reperację, wymianę włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych, ław kominiarskich itp., h) uzupełnienie spoinowania zewnętrznego komina względnie uzupełnienie lub wymiana tynku na kominie, i) przemurowanie pęknięć komina, j) osadzenie wyłazów dachowych, płotków śniegowych, drabinek kominiarskich, k) zabezpieczenie naderwanego lub zerwanego pokrycia dachowego, l) zabezpieczenie uszkodzonego komina, m) naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm, n) okresowa konserwacja dachów papowych – płynne pokrycia chemoutwardzalne, o) inne roboty wymagane przy naprawie dachów. 3. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót dekarskich, tynkarskich, murarskich. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną