Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowal

Gmina Kowal ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Kowal
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-820 Kowal, Piwna
 • Telefon/fax: tel. 542 842 252 , fax. 542 842 363
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowal
  Piwna 33
  87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 842 252, fax. 542 842 363
  REGON: 91086686700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakowal.pl lub www.ugkowal.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowal
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kowal od właścicieli nieruchomości zamieszkałych b) dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników do zbiórki odpadów komunalnych, utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, opróżnianie, oraz wymiana na zgłoszenie Zamawiającego, c) dostarczenie oraz odbieranie od właścicieli nieruchomości, worków do zbierania odpadów z: - papieru, - szkła, - metali i tworzyw sztucznych, - bioodpadów, - popiołu. d) wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej zwany PSZOK) w pojemniki, ich opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, e) ustawienie w wyznaczonych miejscach w tzw. punktach gniazdowych pojemników do zbiórki szkła oraz metali i tworzyw sztucznych tzw. dzwonów, ich opróżnianie minimum 1 raz w miesiącu, oraz wymiana, konserwacja lub naprawa - utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, f) wykonanie testów zgodności dla odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, które takich testów wymagają
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną