Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzącychz terenu cmentarza położonego na terenie Gminy Szreńsk

Gmina Szreńsk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Szreńsk
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 06-550 Szreńsk, plac Kanoniczny
 • Telefon/fax: tel. 0-23 653 40 38 , fax. 0-23 653 40 38
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szreńsk
  plac Kanoniczny 10
  06-550 Szreńsk, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 653 40 38, fax. 0-23 653 40 38
  REGON: 13037846200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrensk.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzącychz terenu cmentarza położonego na terenie Gminy Szreńsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzącychz terenu cmentarza położonego na terenie Gminy Szreńsk. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Dane dotyczące Gminy Szreńsk 1) Powierzchnia gminy – 109,39 km². 2) Liczba miejscowości na terenie gminy – 24. 3) Szacunkowa ilość mieszkańców w gminie na dzień 07.05.2019 r. – 4210 osób. 4) Powyższe dane o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie, m.in. na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia. 5) Na terenie gminy znajduje się jeden cmentarz, zlokalizowany zlokalizowany na działce nr 222. Jest to cmentarz parafialny i znajduje się w zarządzie Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szreńsku. II. Zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące odbioru odpadów komunalnych 1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu cmentarza położonego na terenie Gminy Szreńsk, w okresie od dnia 01.07.2019 r.do dnia31.12.2019 r. 2) Odpadyz terenu cmentarza położonego na terenie Gminy Szreńsk będą zbieranew sposób nieselektywny (zmieszane odpady)w kontenerach typu KP7 o pojemności od 5 m3 do10 m3. Odpadypochodzące z terenu cmentarza na terenie Gminy Szreńsk (zmieszane odpady, odpady zbierane w sposób selektywny) odbierane będą w miarę potrzeby, po zgłoszeniu przez Zamawiającego lub zarządcę cmentarza, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Czas miedzy zgłoszeniem, a odbiorem nie może być dłuższy niż 2 dni. Wykonawca w ramach umowy nie zapewnia w/w kontenerów do zmieszanych odpadów pochodzących z terenu cmentarza. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojemniki na odpadyzbierane w sposób selektywny pochodzące z terenu cmentarza na terenie Gminy Szreńsk, bez dodatkowej opłaty, spełniające powyższe kryteria, w ilości1 pojemnik w danym kolorze (łącznie 4 pojemniki). Pojemniki zostaną usytuowane po uzgodnieniu z Zamawiającym i dostarczone przed 01.07.2019 r. 3) Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadówz terenu cmentarza położonego na terenie Gminy Szreńsk w okresie obowiązywania umowy wynosi około 56 Mg/rok. 4) Przedstawione ilości odpadów w dokumencie są wielkościami orientacyjnymi. Szacowane ilości odpadów mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, tj. odpowiednio do ilości odpadów rzeczywiście wytworzonych na terenie cmentarza. 5) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i zagospodarowania każdej ilości odpadów z terenu cmentarza położonego na terenie Gminy Szreńsk. 6) Usługa odbierania odpadów musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz aktami wykonawczymi; b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami wykonawczymi. 7) Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych złożonych przez Zamawiającego, wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami pochodzącymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. III. Ustalenia organizacyjne związane z wykonywaniem zamówienia i wymagania stawiane wykonawcy 1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w oparciu o aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz etyką zawodową. 2) W przypadku większej ilości odpadów niż umieszczone w pojemniku lub kontenerze Wykonawca jest zobowiązany do zbierania wszystkich odpadów zgromadzonychw sposób uporządkowany (w workach) bezpośrednio przy pojemniku lub kontenerze. 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecichza szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas oraz w związku z realizacją przedmiotu umowy. 4) Wykonawca jest zobowiązany naprawiać lub ponosić koszty napraw szkód wyrządzonych w majątku gminy i osób trzecich podczas wykonywania usługi (uszkodzenia chodników, ogrodzeń, wjazdów itp.). 5) Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania kopii dokumentacji ważeń Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo bycia przy wadze ważącej odpady podczas przekazywania ich do RIPOK. 7) Wykonawca ma obowiązek posiadania umowy z Regionalna Instalacją Przetwarzania odpadów Komunalnych przez cały okres realizacji zamówienia. IV. Szczegółowe wymagania stawiane Przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbieraniaodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Wykonawca odbierający odpadykomunalne od właścicieli nieruchomości winien spełniać szczegółowe wymagania w zakresie: a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. V. Obowiązek prowadzenia dokumentacji przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 1) Wykonawca obowiązany jest do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów odbieranych z terenu cmentarza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne (w formie papierowej i elektronicznej) do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy, zawierające informacje o: a) rodzaju i ilości odebranych pojemników, b) ilościach odpadów i sposobach zagospodarowania odpadów z terenu cmentarza. 3) Do raportu należy dołączyć: a) oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie odpady, których dotyczy dane rozliczenie odebrane z terenu cmentarza; b) kopie kwitów ważeń i kart przekazania odpadów do właściwych instalacji, w celu potwierdzenia prawidłowego zagospodarowania wszystkich odpadów odebranych z terenu cmentarza. 4) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać dane o trasach przejazdów samochodów zbierających odpady, w szczególności położeniu pojazdów i miejscach postojów oraz miejscach wyładunku odpadów, wygenerowane na podstawie monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, przekazywane w postaci pliku w formacie obsługiwanym przez Zamawiającego 5) Raport miesięczny będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonanie usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną