Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Złotoryja

Gmina Złotoryja ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Złotoryja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-500 Złotoryja, Aleja Miła
 • Telefon/fax: tel. 768 788 700 , fax. 768 788 716
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotoryja
  Aleja Miła 4
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 768 788 700, fax. 768 788 716
  REGON: 39064768700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Złotoryja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Złotoryja. Szacunkowe ilości odpadów do zebrania i zagospodarowania: Zmieszane odpady komunalne 643 Mg, Szkło kolorowe i bezbarwne 46 Mg, Opakowaniowe zmieszane 109 Mg, Papier i tektura 7 Mg, Ulegające biodegradacji 52 Mg, Inne frakcje zbierane selektywnie - POPIÓŁ 140 Mg, Odpady wielkogabarytowe 12 Zużyte opony 6 Mg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną