Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Gmina Chłopice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Chłopice
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37-561 Chłopice, Chłopice
 • Telefon/fax: tel. 16 624 00 00, , fax. 16 622 24 60
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chłopice
  Chłopice -
  37-561 Chłopice, woj. podkarpackie
  tel. 16 624 00 00, , fax. 16 622 24 60
  REGON: 65090050700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.chlopice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na terenie gminy Chłopice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, jak również zmieszany, powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości spoza terenu Gminy Chłopice Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą a Wykonawcą ryczałtowo raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca za który wystawiana jest faktura, z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne, może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 pracowników na każdy pojazd, który będzie wykorzystywany do odbioru odpadów z nieruchomości tj. 1 kierowcę i 1 ładowacza, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych. Zamawiający nie dysponuje własnymi pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest (bez zwiększenia z tego tytułu wynagrodzenia dla Wykonawcy) wyposażyć nieodpłatnie nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Chłopice (wskazane przez Zamawiającego), w odpowiedniej wielkości i rodzaju pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych spełniających normę PN-840 oraz worki do zbiórki selektywnej, które powinny odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chłopice, zwanym dalej Regulaminem oraz zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ilość pojemników będzie odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu do Zamawiającego przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych wskazanych w odrębnym wykazie. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewnia także worki do selektywnej zbiórki odpadów (bez zwiększenia z tego tytułu wynagrodzenia dla Wykonawcy) Komplet worków na jedno gospodarstwo domowe, zawierać będzie 4 szt. (po jednym worku koloru żółtego, zielonego, niebieskiego i brązowego) Komplet worków dla właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne), który zadeklarował selektywne gromadzenie odpadów w systemie workowym, zawierać będzie 3 szt. (po jednym worku koloru żółtego, zielonego, niebieskiego). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo podczas odbioru pozostawić pusty worek na zasadzie „worek za worek”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK na terenie miejscowości Chłopice na nieruchomości stanowiącej własność Zamawiającego – przy Oczyszczalni Ścieków Chłopice. Obsługa PSZOK obejmuje odbiór odpadów tam zgromadzonych oraz utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów. Prowadzenie PSZOK w zakresie przyjmowania odpadów należeć będzie do Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek co najmniej raz w roku przeprowadzić mobilną zbiórkę w terminie uzgodnionym z zamawiającym i uwzględnionym w harmonogramie: • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (200307) • zużytych opon (160103), • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (200135*, 200136)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną