Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów

Gmina Aleksandrów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Aleksandrów
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39b
 • Telefon/fax: tel. 447 560 027 , fax. 447 560 014
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Aleksandrów
  Aleksandrów 39b
  26-337 Aleksandrów, woj. łódzkie
  tel. 447 560 027, fax. 447 560 014
  REGON: 59064807200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Aleksandrów oraz od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Aleksandrów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a także utworzenie, utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , zwanego dalej GPSZOK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w Załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną