Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kałuszyn od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r

Gmina Kałuszyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Kałuszyn
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa
 • Telefon/fax: tel. 257 576 618 , fax. 257 576 026
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kałuszyn
  ul. Pocztowa 1
  05-310 Kałuszyn, woj. mazowieckie
  tel. 257 576 618, fax. 257 576 026
  REGON: 52845100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaluszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kałuszyn od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, z terenu gminy Kałuszyn. 4. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu gminy Kałuszyn, w okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości wielorodzinnych w pojemniki na odpady komunalne, a właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i kamienic w worki na odpady komunalne, wyposażenie przychodni oraz placówek użyteczności publicznej w pojemniki na przeterminowane leki, baterie i akumulatory, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowo – budowlanych, zużytego sprzętu elektronicznego oraz zużytych opon. Postanowienia niniejszej SIWZ oraz umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania obowiązywać będą od dnia jej zawarcia, natomiast świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów rozpocznie się od 1 stycznia 2020 r. 4.1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: 4.1.2.1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: kod 20 03 01, 4.1.2.2. Selektywnie zebranych odpadów, wg następujących frakcji: a) papier i tektura: kod 20 01 01 oraz opakowania z papieru i tektury: kod 15 01 01, b) metale: kod 20 01 40 oraz opakowania z metali: kod 15 01 04, c) tworzywa sztuczne: kod 20 01 39 oraz opakowania z tworzyw sztucznych: kod 15 01 02, d) zmieszane odpady opakowaniowe: kod 15 01 06, e) odpady wielomateriałowe: kod 15 01 05, f) szkło: kod 20 01 02 oraz opakowania ze szkła: kod 15 01 07, g) bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji zbierane łącznie z odpadami zielonymi (odpady kuchenne ulegające biodegradacj, skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie) kod: 20 01 08, 20 02 01 i odpady z targowisk: kod 20 03 02, h) popiół z palenisk domowych klasyfikowany jako 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, i) leki cytotoksyczne i cytostatyczne: kod 20 01 31* oraz inne leki: kod 20 01 32, j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki: kod: 20 01 32, k) zużyte baterie i akumulatory: kod 20 01 33*, 20 01 34, l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: kod 20 01 35*, 20 01 36, m) meble i inne odpady wielkogabarytowe: kod 20 03 07, n) zużyte opony: kod 16 01 03, o) odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, p) chemikalia (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80). Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną