Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko

Gmina Obrzycko ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Obrzycko
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 612 913 065, , fax. 612 913 072
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obrzycko
  Aleja Jana Pawła II 1
  64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie
  tel. 612 913 065, , fax. 612 913 072
  REGON: 53864000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: obrzycko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO, w tym: a. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy OBRZYCKO. b. Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie wyposażyć właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w odpowiednie pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętymi normami. Pojemniki stanowić będą własność wykonawcy. c. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: - tworzywa sztuczne; - opakowania wielomateriałowe; - szkło; - papier; - odpady wielkogabarytowe; - odpady elektryczne i elektroniczne, akumulatory; - chemikalia; - opony. d. Na podstawie danych szacunkowych ustala się, że z terenu Gminy Obrzycko, w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrane przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego łącznie ok. 1 800,00 Mg odpadów komunalnych. a) W gminie Obrzycko na pobyt stały i czasowy zameldowanych jest 4497 osób (stan na dzień 08.08.2019 r.), wykaz nieruchomości zawiera Dodatek A do Załącznika nr 1 do SIWZ. b) Wykaz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji publicznych oraz nieruchomości niezamieszkałych zawiera Dodatek B do Załącznika nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną