Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji budowy, przebudowy obiektów kubaturowych na terenie gm. Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wisznia Mała
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 713 127 025 , fax. 713 127 068
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznia Mała
  ul. Wrocławska 9
  55-114 Wisznia Mała, woj. dolnośląskie
  tel. 713 127 025, fax. 713 127 068
  REGON: 93193489700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiszniamala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji budowy, przebudowy obiektów kubaturowych na terenie gm. Wisznia Mała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koncepcji budowy, przebudowy obiektów kubaturowych na terenie gm. Wisznia Mała w ramach zadania: ZADANIE 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu świetlicy w Piotrkowiczkach; ZADANIE 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i remontu budynku przy ul. Na Kolonii 74 w Ligocie Pięknej; ZADANIE 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy instalacji gazowej i wymiany źródeł ciepła w budynku przy ul. Głównej 19 w Ligocie Pięknej; ZADANIE 4: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa muszli koncertowej w Krzyżanowicach; ZADANIE 5: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji grzewczej i wentylacji w budynku komunalnym przy ul. Strzeszowskiej 50a w Szewcach; ZADANIE 6: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i remontu remizy OSP w Wiszni Małej; ZADANIE 7: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany źródła ciepła oraz opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Wiszni Małej; ZADANIE 8: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Krynicznie ZADANIE 9: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działki nr 22/9 w Ligocie Pięknej; ZADANIE 10: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Sportowej w Wiszni Małej (działki nr 299/2 i 298/2); 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: Zadanie nr 1-8 1). opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przeniesieniem praw autorskich, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji technicznej 2). reprezentowania inwestora w celu skutecznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją techniczną; 3).pełnienia nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót. Zadanie nr 9-10: 1). Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przeniesieniem praw autorskich, z uwzględnieniem uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji technicznej 2). Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: 2.1) sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu wstępnej koncepcji, która winna zawierać co najmniej 3 różne propozycje: rzutów urządzeń, wizualizacji, a także PZT. Zamawiający wybierze z zaproponowanych jedno rozwiązanie, do którego zgłosi ewentualne uwagi. Poprawiona wstępna koncepcja stanowić będzie bazę do przygotowania ostatecznej koncepcji. Zamawiający na etapie konsultacji z projektantem przewiduje możliwość zmiany w stosunku do pierwotnych założeń przy zachowaniu ogólnych założeń; 2.2) sporządzenia ostatecznego projektu koncepcyjnego, który powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem; 2.3) sporządzenia na podstawie zaproponowanej przez siebie koncepcji zestawienia kosztowego realizacji inwestycji, w którym określi szacunkowe koszty realizacji projektu; 3. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz we wzorze umowy stanowiących integralny załącznik do niniejszego SIWZu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną