Opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej wraz z nadzorem autorskiem: przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni oraz przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Września
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-300 Września, ul. Ratuszowa
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 614 362 500
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 614 362 500
  REGON: 52660100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej wraz z nadzorem autorskiem: przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni oraz przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych budowy lub przebudowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadań: w części 1 – przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni w zakresie: projektu drogowego (jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa), projektu oświetlenia ulicznego energooszczędnego, projektu kanalizacji deszczowej, projektu przebudowy i usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną; w części 2 - przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich w zakresie: projektu drogowego (jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa), projektu oświetlenia ulicznego energooszczędnego, projektu kanalizacji deszczowej, projektu przebudowy i usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną, projekt od strony Psar Polskich nawiązać do istniejącego projektu posiadanego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - podstawowym celem zamówienia jest: a) opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano - wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, warunkami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r . Nr 193, poz. 1194 ze zm.) lub pozwolenia na budowę (PB) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji (ZRID, PB), b) opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania. c) sprawowanie nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną