Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator Przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 52-326 Wrocław, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 71 725 40 41 , fax. 71 723 13 05
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
  52-326 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 725 40 41, fax. 71 723 13 05
  REGON: 20795886000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator Przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz ze sprawowaniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator Przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu” w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Dokumentacja projektowa dla inwestycji będzie wykonywana przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla Hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator Przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu” w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Podstawą do opracowania powyższej dokumentacji jest projekt budowlany obiektu pn. „Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną – Inkubator Przedsiębiorczości – budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu (jedn. ew. M. Wrocław, obręb 0040 Oporów, dz. nr 6/2)”, którego autorem jest Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec, ul. Słowackiego 20B, 58-300 Wałbrzych. Dla powyższego projektu budowlanego została wydana decyzja nr 4635/2018 z dnia 10.09.2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Wykonawca robót budowlanych dla inwestycji zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wskazanej powyżej. Szczegółowy opis i warunki realizacji Zamówienia zawarte są w Części II SIWZ tj. Wzorze Umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną