Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych

Gmina Brzeg Dolny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Brzeg Dolny
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29
 • Telefon/fax: tel. 71 319 51 17 , fax. 71 319 56 83
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeg Dolny
  ul. Kolejowa 29
  56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie
  tel. 71 319 51 17, fax. 71 319 56 83
  REGON: 93193493400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą Rozbudowa pływalni Aquasport o zespół basenów zewnętrznych z budową budynku zaplecza, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, dostawą sprzętu” oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane w ramach tej inwestycji, w branżach: 1) konstrukcyjno-budowlanej; 2) sanitarnej; 3) elektrycznej. 2. Szczegóły o inwestycji, w tym w szczególności dokumentację projektową podano na stronie: http://www.bip.um-brzegdolny.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=7471&idmp=118&r=r Wykonawca przed złożeniem oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego powinien zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi na podanej stronie internetowej. 3. Szczegółowy opis zakresu obowiązków zespołu nadzoru inwestorskiego zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną