Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach Kontraktu 1.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”

Gmina Ścinawa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Ścinawa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-330 Ścinawa, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 76 7400225, 76 7400245 , fax. 76 7400201
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ścinawa
  Rynek 17
  59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7400225, 76 7400245, fax. 76 7400201
  REGON: 39064756400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3362&idmp=4&r=r

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach Kontraktu 1.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach Kontraktu 1.3. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa”. 2. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:  Wykonać dokumentację i sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac archeologicznych wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  Wykonać dokumentację w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzyma Zamawiający, jeden egzemplarz otrzyma Wojewódzki Konserwator Zabytków,  Archeolog powinien również w imieniu Inwestora wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 20181r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609).  Archeolog powinien opracować program prowadzenia badań archeologicznych,  Archeolog powinien uzyskać dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków,  Obowiązkiem Archeologa będzie przeprowadzenie badań archeologicznych w czasie trwania prac budowlanych,  Archeolog powinien sporządzić opis uporządkowania terenu po zakończeniu badań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71351914-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną