Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej , wod. kan i co, gazów medycznych i wentylacji z klimatyzacją nad realizacją zadania „ Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 846 963 251 , fax. 846 963 251
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
  ul. Piłsudskiego 11
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 846 963 251, fax. 846 963 251
  REGON: 30837600000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej , wod. kan i co, gazów medycznych i wentylacji z klimatyzacją nad realizacją zadania „ Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Do zadań inspektora nadzoru w każdej branży należy: -sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę; reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych umową;) aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (każda branża) – co najmniej 3 dni w tygodniu -w dni robocze nie mniej niż jedną godzinę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną