Poprawa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn

Gmina Żyraków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Żyraków
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 39-204 Żyraków,
 • Telefon/fax: tel. 014 680 71 21 , fax. 014 680 71 24
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żyraków
  39-204 Żyraków, woj. podkarpackie
  tel. 014 680 71 21, fax. 014 680 71 24
  REGON: 54403600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zyrakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje: Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędną armaturą regulacyjną, odcinającą i zabezpieczającą o łączonej długości 6933,50 m, z rur PE 100 szereg SDR 17 o średnicach Ø225 ÷ Ø90, na którą składają się: rura przewodowa PE100 SDR11 dn225x20,5mm PN10 - 6775 m, rura przewodowa PE100 SDR11 dn110x10,0mm PN10 – 4,0 m, rura przewodowa PE100 SDR11 dn90x8,2mm PN10 – 154,5 m. Na sieci jako uzbrojenie przewidziano zasuwy odcinające oraz hydranty nadziemne. Istniejący wodociąg azbestowy zostanie wyłączony z eksploatacji z chwilą oddania do użytkowania nowej sieci. Sieć istniejąca zostanie pozostawiona w gruncie jako nieczynny rurociąg. Budowę przyłączy wodociągowych w zakresie: PE100 SDR11 dn 50x4,6mm PN10 - 25,9 m; PE100 SDR11 dn 40x3,7mm PN10 - 165,9 m; PE100 SDR11 dn 32x3,0mm PN10 - 833,5 m wraz z zasuwami domowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną