Product Owner – świadczenie usługi koordynacji prac między specjalistami, ekspertami i analitykami a zespołem developerskim w projekcie „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” i reprezentowania OKE w Krakowie w zakresie definiowania wymagań do systemu KSDO

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-978 Kraków, Os. Szkolne
 • Telefon/fax: tel. 12 68 32 101,102, , fax. 12 68 32 100
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  Os. Szkolne 37
  31-978 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 68 32 101,102, , fax. 12 68 32 100
  REGON: 35162139700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oke.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa działająca na podstawie statutu nadanego Zarządzeniem nr 459 Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, utworzona na podstawie ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Product Owner – świadczenie usługi koordynacji prac między specjalistami, ekspertami i analitykami a zespołem developerskim w projekcie „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” i reprezentowania OKE w Krakowie w zakresie definiowania wymagań do systemu KSDO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu na rzecz OKE w Krakowie zadań Product Owner’a w tym w szczególności koordynacji prac między specjalistami OKE w Krakowie, ekspertami komisji egzaminacyjnych i analitykami a zespołem developerskim partnera technologicznego projektu POWER.02.10.00-00-0008/18 pn. Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO), którym jest ITSS (IT SYSTEMS & SOLUTIONS) w ramach realizacji projektu partnerskiego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Oś priorytetowa (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8), zadanie 2 - Wdrożenie i rozwój Krajowego Systemu Danych Oświatowych, udostępnienie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika_Zdający w zakresie obsługi egzaminów zewnętrznych oraz Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika_Pracownik. Wykonawca - Product Owner, jako osoba, której wiedza zostanie poddana ocenie na etapie składania ofert, będzie musiał osobiście wykonywać zamówienie przez cały okres jego realizacji, przy zastosowaniu metodyk Agile z koniecznością utrzymywania bieżącego bezpośredniego kontaktu z personelem realizującym projekt w siedzibie Zamawiającego w Krakowie oraz w miejscach, które będą wymagały jego osobistego zaangażowania. Product Owner w projekcie wykonuje zadania: • zapewnia realizację celów projektu, • analizuje wizję produktu przedstawioną przez OKE Krakowie, • przeprowadza analizę wymagań biznesowych, • uzgadnia pracę z zespołem projektowym, • zarządza czasem i zakresem zadań/tworzeniem harmonogramu, • komunikuje się z interesariuszami, • zarządza Backlogiem Produktu (tj. listą zadań), • ustala priorytety i odbiera pracę w sprintach, • porządkuje elementy Backlogu, • jest dostępny dla zespołu projektowego, • uczestniczy w spotkaniach zespołu projektowego. 2. Szczegółowe zadania Product Owner’a wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 2.1 Zapoznanie się z wymaganiami i opisem systemu KSDO; 2.2 Gromadzenie wymagań funkcjonalności w postaci historyjek użytkownika wytworzonych przez pracowników OKE w Krakowie, analizowanie ich i przekazywanie ich pracownikowi wskazanemu przez partnera technologicznego ITSS; 2.3 Konsultowanie z autorami historyjek - specjalistami OKE w Krakowie wymagań i wszelkich zmian w historyjkach; 2.4 Organizowanie spotkań i telekonferencji między specjalistami, ekspertami, analitykami a zespołem developerskim systemu KSDO; 2.5 Planowanie i podsumowanie sprintów; 2.6 Przegląd i retrospekcja sprintu; 2.7 Ustalenie priorytetów dla oddawanych do wykonania funkcjonalności; 2.8 Zarządzanie Product Backlogiem za pomocą narzędzi Team Foundation Server lub innym podobnym; 2.9 Szacowanie pozycji rejestru Product Backlog; 2.10 Uczestniczenie w spotkaniach zarówno przedstawicieli partnera merytorycznego i partnera technologicznego; 2.11 Doradztwo w sprawach rozwoju i utrzymania systemu KSDO; 2.12 Planowanie wydania funkcjonalności w systemie KSDO; 2.13 Analiza i tworzenie modeli biznesowych dla tworzonych funkcjonalności systemu KSDO; 2.14 Nadawanie dostępu do funkcjonalności na podstawie ról i uprawnień użytkownika; 2.15 Monitorowanie tworzenia modelu dla bazy danych systemu KSDO; 2.16 Tworzenie miesięcznych raportów z efektów pracy; 2.17 Stałe konsultowanie z parterem merytorycznym definiowanych przez niego wymagań; 2.18 Weryfikowanie wydajności i efektywności rozwiązań proponowanych przez partnera technologicznego z potrzebami partnera merytorycznego; 2.19 Konsultowanie z partnerem merytorycznym poziomu bezpieczeństwa w proponowanych rozwiązaniach technologicznych. Ponadto Product Owner: 2.20 Dba, aby każdy z elementów Backlogu Produktu był jasno określony i sprawdza czy zespół developerski poprawnie rozumie jakie stawia się przed nim zadania; 2.21 Monitoruje pracę zespołu developerskiego, która powinna być maksymalnie wykorzystana tzn. dobiera kolejność oraz ilość zadań dla zespołu, aby jak największa liczba osób mogła pracować równolegle oraz tak, aby zadania wykonywane przez poszczególne osoby z zespołu developerskiego nie blokowały się wzajemnie; 2.22 Udostępnia Backlog: przedstawia i tłumaczy aktualny plan pracy dla zespołu, tak aby w momencie gdy Product Owner jest niedostępny zespół deweloperski wiedział co ma robić; 2.23 Aktualizuje Backlog Produktu i dba, o to aby zebrać informację zwrotną i opinie na temat istniejących rozwiązań tak, aby na ich podstawie podjąć możliwie najlepsze decyzje, co do dalszych kroków rozwoju produktu. 3. Opis sposobu realizacji zamówienia Zamawiający dla realizacji zamówienia przewiduje i wymaga obecności Product Owner’a w siedzibie OKE w Krakowie przynajmniej 3 dni w tygodniu po 8 godzin a w pozostałe dwa dni tygodnia wymagana jest dyspozycyjność Product Owner’a dla pracowników OKE i partnera technologicznego ITSS przez 8 godzin – w tym okresie dopuszczalne jest zarządzanie projektem w formie zdalnej za pośrednictwem łączności elektronicznej lub telefonicznej. Zamawiający nakłada obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie za pomocą osoby, której umiejętności i doświadczenie zostały poddane ocenie i stanowiły równocześnie podstawę do ustalenia pozacenowych kryteriów oceny oferty. W związku z powyższym w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez tę osobę np. z przyczyn losowych, Zamawiający przewiduje możliwość: - dopuszczenia do wykonywania zamówienia w miejsce osoby dotychczas wykonującej zamówienie innej osoby wskazanej przez tego samego Wykonawcę, ale posiadającej nie mniejsze kwalifikacje, - lub rozwiązania umowy i wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną