Przebudowa chodnika przy ul. Kantowicza w Ruszowie

Gmina Węgliniec ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Węgliniec
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 075 77 11 435 , fax. 075 77 12 551
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgliniec
  ul. Sikorskiego 3
  59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 77 11 435, fax. 075 77 12 551
  REGON: 23082141100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika przy ul. Kantowicza w Ruszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa chodnika przy ul. Kantowicza w Ruszowie – dz. nr 869. Zakres robót: - chodnik na odcinku od Pl. Rumla do placu targowego – 87,51 m2; - chodnik po stronie numerów parzystych odcinek od Pl. Rumla do ul. Jana III Sobieskiego – 187,88m2; - chodnik od placu targowego w kierunku ul. Jana III Sobieskiego – szer. 80cm, 54,74 m2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: 1) dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany; b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. 2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W/w opracowania stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 3. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów określonych w dokumentacji projektowej. Zaoferowane rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. 4. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Treść tych dokumentów powinna być na tyle szczegółowa i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 5. Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 6. Przed wbudowaniem wszelkich materiałów i urządzeń oraz zastosowaniem konkretnej technologii Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego. 7. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do: 1) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób; 2) rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej; 3) uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 4) dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko; 10. Ustala się następujące warunki płatności: 1) podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe; 2) rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową; 3) faktura zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego; 4) Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy; 5) płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 11. Warunki gwarancji: 1) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji; 2) zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą usterek powstałych w wyniku: a) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione, b) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń, c) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych. 3) Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować usuwanie wad powstałych po zakończeniu realizacji zamówienia 5) Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 6) Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 12. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 4 do SIWZ. 13. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), co najmniej jedną osobę wykonującą czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych; 2) Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności; 3) W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. Wzór oświadczenia, o którym mowa w niniejszym podpunkcie stanowi Formularz nr 5 do SIWZ. 4) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy – Formularz nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną