Przebudowa dróg na terenie gminy Brześć Kujawski IV Etap - Budowa ciągu komunikacyjnego ul. Zaułek - ul. Nowa w Brześciu Kujawskim o dł. ok. 200 m

Gmina Brześć Kujawski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Brześć Kujawski
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-880 Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1
 • Telefon/fax: tel. 54 231 63 10 , fax. 54 231 63 24
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brześć Kujawski
  pl. Władysława Łokietka 1
  87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 231 63 10, fax. 54 231 63 24
  REGON: 91086681500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie gminy Brześć Kujawski IV Etap - Budowa ciągu komunikacyjnego ul. Zaułek - ul. Nowa w Brześciu Kujawskim o dł. ok. 200 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg na terenie gminy Brześć Kujawski IV Etap - Budowa ciągu komunikacyjnego ul. Zaułek - ul. Nowa w Brześciu Kujawskim o dł. ok. 200 m Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie budowy ul. Zaułek wraz z budową wpustów kanalizacji deszczowej. W zakresie działek ewidencyjnych nr 243 oraz 244 polegającą na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm, obramowanej krawężnikiem betonowym 15x22. W zakresie działki nr 180/1 zaplanowano wykonanie drogi z kostki betonowej grubości 8 cm, która będzie obramowana krawężnikiem betonowym 15x22. W zakresie działki nr 243 przewiduje się przestawienie istniejącego ogrodzenia o długości 41,7 m. Całkowita wysokość ogrodzenia wynosi 1,5 m. Istniejącą siatkę oraz druty naciągowe należy zdemontować, a słupki o przekroju prostokątnym 4x4 cm przestawić w miejsce wskazane na projekcie zagospodarowania terenu. Rozstaw słupków co 2,5 m należy zabetonować w fundamencie z betonu C16/20. Fundament do słupków należy wykopać o przekroju kwadratowym 40 x 40 cm na głębokość 70 cm. Obecnie nawierzchnia ulicy Zaułek wykonana jest z gruzu betonowego oraz o nawierzchni gruntowej. Z uwagi na duże spadki oraz poprzez spływ wód opadowych nawierzchnia posiada ubytki podłużne oraz poprzeczne. Na terenie działki 244 występuje skanalizowany odcinek rowu, który jest o średnicy 600 mm. Na dalszym odcinku tj. w zakresie działki ewidencyjnej nr 180/1 na przedmiotowym terenie urządzony jest trawnik. Parametry techniczne: "Długość drogi - 198,31 m "Szerokość drogi - od 2,8 do 3 m "Długość projektowanych przykanalików z rur PVC-u 200 mm - 10,45 m "Ilość wpustów deszczowych - 2 szt. "Ilość studni rewizyjnych - 1 szt. "Długość ogrodzenia do przestawienia - 41,7 m Powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania terenu: Działka nr 243 oraz 244: "nawierzchnia drogi z kostki betonowej - 289,87 m2 "trawniki 148,10 m2 Działka nr 180/1: "nawierzchnia drogi z kostki betonowej - 300,13 m2 "trawniki - 679,25 m2 Konstrukcje - projektowana nawierzchnia z kostki betonowej: kostka betonowa szara gr. 8 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 20 cm warstwa z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 - 22 cm Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 55 cm. Woda opadowa z całości drogi z uwagi na charakterystykę topograficzną terenu oraz na projektowane spadki podłużne i poprzeczne będzie odprowadzana, jak do tej pory, w obrębie pasa drogowego poprzez istniejące oraz projektowane wpusty kanalizacji deszczowej. Następnie woda opadowa z ww. wpustów za pomocą przykanalików odprowadzona będzie do istniejącego kolektora deszczowego. Zakres robót: "rozebranie poszczególnych warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni, "usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez gestorów sieci, "budowa i przebudowa urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, "wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni, "wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, "zagospodarowanie zieleni, "inne prace niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, które wynikły z dodatkowych oględzin poprzedzających prace projektowe oraz warunków technicznych gestorów sieci występujących w tym rejonie. Termin wykonania (maksymalna data zakończenia robót): 10.12.2020 r. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich drogowych robót budowlanych. Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót). Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną