,,Przebudowa dróg w miejscowości Jakubowo i Żelice, Gmina Wągrowiec” w tym: Część I „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie” Część II „Przebudowa drogi w Żelicach”.

Gmina Wągrowiec ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wągrowiec
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska
 • Telefon/fax: tel. 67 26 80 800 , fax. 67 26 80 803
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wągrowiec
  ul. Cysterska 22
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 67 26 80 800, fax. 67 26 80 803
  REGON: 54805700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawagrowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Przebudowa dróg w miejscowości Jakubowo i Żelice, Gmina Wągrowiec” w tym: Część I „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie” Część II „Przebudowa drogi w Żelicach”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Część I: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie”. Miejsce realizacji zamówienia: Jakubowo Gmina Wągrowiec, działka ewidencyjna nr: 255 i 265 obręb geodezyjny Runowo. Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej w Jakubowie na odcinku o długości 0,620 km i szerokości 4,00 m z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m, zatoki postojowej oraz zjazdów do nieruchomości. Zakres robót obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze i ziemne, - uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, - wykonanie zatoki postojowej, - przebudowę zjazdów, - roboty wykończeniowe. Stan istniejący: Droga planowana do przebudowy jest drogą utwardzoną tłuczniem. Podstawowe parametry projektowanej drogi: - klasa drogi – „D” - kategoria ruchu – KR-1 - pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2% - szerokość poboczy gruntowych – 2 x 0,75 m. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiary robót, które są załącznikami do niniejszej SIWZ. 2. Część II: „Przebudowa drogi w Żelicach”. Miejsce realizacji zamówienia: Żelice Gmina Wągrowiec, działka ewidencyjna nr: 89 i 120 obręb geodezyjny Żelice. Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelice o długości ok. 0,738 km i szerokości 3,00 – 5,00 m wraz z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m. Zakres robót obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze i ziemne, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, - przebudowę zjazdów, - roboty wykończeniowe. Podstawowe parametry projektowanej drogi: - klasa drogi – lokalna „D” - kategoria ruchu – KR-1 - pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2% - szerokość poboczy gruntowych – 2 x 0,75 m. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określają dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiary robót, które są załącznikami do SIWZ. 3. 1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę polegające na: Dla Części I i II: • wykonywaniu robót drogowych (prac przygotowawczych, ziemnych, robót w zakresie podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych), 2. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną