Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Arentowie (dz. nr. 40/4 )

Gmina Miasteczko Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasteczko Krajeńskie
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 672 873 196, , fax. 672 873 197
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasteczko Krajeńskie
  ul. Dąbrowskiego 16
  89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie
  tel. 672 873 196, , fax. 672 873 197
  REGON: 57079145400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Arentowie (dz. nr. 40/4 )
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zadanie - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Arentowie (dz. nr. 40/4 ). 1.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1) robót pomiarowych na odcinku o długości 1.300 mb, 2) koryta na głębokości 10 cm na powierzchni 5.264,60 m2 , 3) ścinki poboczy na powierzchni 1 300,00 m2 , 4) warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm na powierzchni 5.264,60 m2, 5) podbudowy z kruszywa łamanego (destrukt betonowy) o grubości 15 cm, na powierzchni 5.264,60 m2, 1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu. Teren pod planowaną inwestycję stanowi pas drogowy drogi gminnej położonej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie. Droga planowana do przebudowy posiada obecnie nawierzchnię gruntową nie ulepszoną. 1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. Na objętym przebudową odcinku droga posada parametry: - klasa drogi „D” dojazdowa, - dostępność – nieograniczona, - szerokość jezdni – 4,0 m do 5,5m, - szerokość pobocza gruntowego – 0,5 m, - spadek poprzeczny jezdni paraboliczny – 3 - 4%, Przyjmuje się wykonanie koryta na głębokości 10 cm. Konstrukcję drogi stanowić będzie: warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm, podbudowa z destruktu betonowego 0-31,5 mm o grubości 15 cm jednak nie więcej niż 0-45 mm.. Na całej długości odcinka przyjęto profilowanie poboczy gruntowych na szerokości 0,5 m ze spadkiem 4-6 % w przekroju poprzecznym. Przebudowana droga posiadała będzie jezdnię ulepszoną kruszywem łamanym o szerokości od 4,0 m do 5,5 m oraz spadek w przekroju poprzecznym paraboliczny o wartości 3-4 %.Zamawiający dopuszcza celem zwiększenia odporności nawierzchni na ruch kołowy ułożenie dodatkowo piasku gliniastego o wskaźniku piaskowym WP = 16-20 o grubości do 1-2 cm. 1.4 Odwodnienie drogi Nawierzchnię drogi zaprojektowano w sposób gwarantujący szybkie odprowadzenie wody opadowej. Jezdnia drogi posiada spadek w przekroju poprzecznym o wartości 3-4 % w kierunku poboczy (przekrój paraboliczny). Wody opadowe z jezdni drogi sprowadzone zostaną na gruntowe pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót, które są załącznikami do specyfikacji i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. Użyte w dokumentacjach projektowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, ze zm.): 1) Zamawiający stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, z późn. zm.). 2) Wykonawca lub Podwykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi wykaz osób, wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa wyżej. 3) W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione podejrzenie o niezatrudnieniu osób wymienionych w pkt 1) na podstawie umowy o pracę, zastrzega sobie możliwość zgłoszenia powyższego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy. 4) W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą wskazaną w wykazie przed zakończeniem realizacji zadania, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną