Przebudowa drogi gminnej nr 105559 O ul. Wiejskiej w m. Wierchlesie wraz z przebudową odwodnienia

Gmina Jemielnica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Jemielnica
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka
 • Telefon/fax: tel. 77 46 23 500 , fax. 77 46 23 510
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jemielnica
  ul. Strzelecka 67
  47-133 Jemielnica, woj. opolskie
  tel. 77 46 23 500, fax. 77 46 23 510
  REGON: 53141323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 105559 O ul. Wiejskiej w m. Wierchlesie wraz z przebudową odwodnienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 105559 O ul. Wiejskiej w m. Wierchlesie wraz z przebudową odwodnienia. 2. W zakres robót wchodzi: 1) przebudowa konstrukcji drogi gminnej, o nawierzchni bitumicznej nr 105559O ulicy Wiejskiej w miejscowości Wierchlesie na odcinku 312,48 metrów. Początek przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi gminnej – km 0+000 umiejscowiony jest w obrębie studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w jezdni na wysokości wjazdu na posesję nr 25 – dz. nr 40, zaś przewidziany do przebudowy odcinek drogi kończy się w km 0+312,48 jej ciągu, w obrębie studni wpustowych przy posesji nr 20 – dz. nr 78: • ścięcie zawyżonych poboczy na wskazanych odcinkach, • frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość 4 cm, • oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, , • wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu • oczyszczenie i wykonanie skropienia międzywarstwowego, • wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu • regulację wysokościową studni kanalizacji sanitarnej, wpustów studni ulicznych i zaworów przyłączy wodociągowych, • uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu rodzimego • roboty wykończeniowe • wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 2) Przebudowa odwodnienia drogi gminnej nr 105559O ulicy Wiejskiej w miejscowości Wierchlesie na odcinku 312,48 metrów. Początek przeznaczonego do przebudowy odcinka odwodnienia drogi gminnej – km 0+000 umiejscowiony jest w obrębie studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w jezdni na wysokości wjazdu na posesję nr 25 – dz. nr 40, zaś przewidziany do przebudowy odcinek drogi kończy się w km 0+312,48 jej ciągu, w obrębie studni wpustowych przy posesji nr 20 – dz. nr 78: • Budowa odwodnienia (studnie wpustowe, przykanaliki) 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 5. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysów ofertowych szczegółowych będących podstawą sporządzenia oferty. 6. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialność od podwykonawców do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawców). 7. Zamawiający informuje, iż zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Opolskiego w Fundusz Dróg Samorządowych w przypadku, gdy Zamawiający utraci to dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do SWIZ) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 9. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 10. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach: 10.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ( wartość oceniana) liczoną od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 36 miesięcy, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 72 miesięcy). 10.2 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 10.3 Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: - w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, - dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany 10.4 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 10.5 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w terminie do 7 dni od dnia dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 10.6 Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej 11. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 11.1 Odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 11.2 Należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 11.3 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 11.4 Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegającej w szczególności na uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczęciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy. 11.5 Próby i odbiory z udziałem właściwych instytucji, inwestora i inspektora nadzoru. 11.6 Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 11.7 Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 11.8 Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 11.9 Zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robót budowlanych w taki sposób aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia możliwe było bezkolizyjne jego użytkowanie. 11.10 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 11.11 Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 11.12 Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie Inspektor bezpośrednio przed rozbiórką. Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu. 11.13 Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót wraz z uporządkowaniem terenu przylegającego do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót; 11.14 Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 12. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. 13. Zastosowanie materiałów: 13.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. 13.2 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13.3 Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Niedołączenie ww. dokumentów do ofert jest jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego. 13.4 W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną