Przebudowa drogi gminnej nr 107722L na odcinku od km 0+008,50 do km 0+675,70 w miejscowości Barłogi

Gmina Kurów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Kurów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 24-170 Kurów, ul. Lubelska
 • Telefon/fax: tel. 081 8811777, 8811151, 8811071 , fax. 081 8811151, 8811777, 8811071
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kurów
  ul. Lubelska 35
  24-170 Kurów, woj. lubelskie
  tel. 081 8811777, 8811151, 8811071, fax. 081 8811151, 8811777, 8811071
  REGON: 43101962600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 107722L na odcinku od km 0+008,50 do km 0+675,70 w miejscowości Barłogi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 107722L na odcinku od km 0+008,50 do km 0+675,70 w miejscowości Barłogi”, polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót: 1. Chodnik 2. Jezdnia 3. Roboty wykończeniowe – pobocza, rowy, zjazdy 4. Oznakowanie poziome i pionowe Szczegółowy zakres zamówienia zawierają: a) dokumentacja projektowa, b) przedmiar robót, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („STWiORB”) stanowiące integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną