Przebudowa drogi gminnej nr 510508K w km od 0+000 do km 0+416, ul. Stefczyka w miejscowości Brzeszcze, Gmina Brzeszcze

Urząd Gminy Brzeszcze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Brzeszcze
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna
 • Telefon/fax: tel. 327 728 500
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzeszcze
  ul. Kościelna 4
  32-620 Brzeszcze, woj. małopolskie
  tel. 327 728 500
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ttp://www.brzeszcze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 510508K w km od 0+000 do km 0+416, ul. Stefczyka w miejscowości Brzeszcze, Gmina Brzeszcze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje również zobowiązania Wykonawcy do: A.1. Przebudowa drogi: • Wymagania ogólne • Roboty przygotowawcze • Przebudowa sieci elektrycznej • Roboty ziemne • Odwodnienie korpusu drogowego • Podbudowa • Nawierzchnia • Roboty wykończeniowe • Elementy bezpieczeństwa ruchu • Elementy ulic • Roboty inne A.1.1 Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodnika: • Roboty przygotowawcze • Roboty ziemne • Podbudowa • Nawierzchnia • Elementy ulic A.2. Rozbudowa drogi: • Wymagania ogólne • Roboty przygotowawcze • Przebudowa gazociągu • Roboty ziemne • Odwodnienie korpusu drogowego • Podbudowa • Nawierzchnia • Roboty wykończeniowe • Elementy bezpieczeństwa ruchu • Elementy ulic • Roboty inne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną