Przebudowa drogi gminnej Pieczyski - Miodusy-Dworaki

Gmina Perlejewo ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Perlejewo
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 17-322 Perlejewo, Perlejewo
 • Telefon/fax: tel. 856 578 515, , fax. 856 578 502
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Perlejewo
  Perlejewo 14
  17-322 Perlejewo, woj. podlaskie
  tel. 856 578 515, , fax. 856 578 502
  REGON: 45067006000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.perlejewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Pieczyski - Miodusy-Dworaki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Pieczyski – Miodusy-Dworaki w km roboczym od 0+000 do 0+725. Do dnia 31.12.2016 r. była to droga powiatowa Nr 2103B. Do przebudowy przyjęto fragment o długości 725 m od istniejącej nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2101B do obrębu Miodusy-Dworaki. W zakres robót wchodzi: zdjęcie warstwy humusu, usunięcie krzaków i gałęzi, wykonanie robót ziemnych i nasypów, wykonanie podbudowy (gr. 20 cm), nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno asfaltowych (warstwa wiążąca gr. 5 cm, warstwa ścieralna 4 cm), poboczy i oznakowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 6, 7 i 8 do SIWZ). Wszystkie materiały, niezbędny sprzęt i roboty zapewnia Wykonawca. W przedmiot zamówienia wchodzi również sporządzenie przez Wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną