Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno działka nr 463/3, Gmina Nowa Sól

Gmina Nowa Sól ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Nowa Sól
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki
 • Telefon/fax: tel. 68 3872016 w. 28 , fax. 683 873 277
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sól
  ul. Moniuszki
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 68 3872016 w. 28, fax. 683 873 277
  REGON: 97123779900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno działka nr 463/3, Gmina Nowa Sól
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudno działka nr 463/3. Przedmiot inwestycji administracyjnie znajduje się na terenie Gminy Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Przebudowa obejmuje odcinek drogi od wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 315 (dz. nr 463/1) do granicy działki nr 463/3 obręb Rudno. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podbudowy w kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 20 cm, nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa wiążąca - 4 cm, warstwa ścieralna 3 cm. Z uwagi na trudne warunki gruntowe niezbędna jest wymiana gruntu w celu poprawy jego nośności. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną