Przebudowa drogi nr 385216T ul. H. Kołłątaja w Staszowie od km 0+020 do km 0+052 w zakresie budowy zatok postojowych

Gmina Staszów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Staszów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-200 Staszów, Opatowska
 • Telefon/fax: tel. 158 642 014 , fax. 158 643 261
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Staszów
  Opatowska 31
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 642 014, fax. 158 643 261
  REGON: 83040974900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 385216T ul. H. Kołłątaja w Staszowie od km 0+020 do km 0+052 w zakresie budowy zatok postojowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia, są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi nr 385216T ul. H. Kołłątaja w Staszowie od km 0+020 do km 0+052 w zakresie budowy zatok postojowych, obejmujących między innymi: 1) Roboty ziemne przygotowanie terenu, 2) Zabezpieczenie kabli energetycznych 3) Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej 4) Wykonanie obramowania z krawężników na zatokach 5) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 6) Uporządkowanie terenu po robotach Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również, obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentami (w załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik Nr 9 SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 9 SIWZ, wraz z załączonymi dokumentami, tj.: dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, określa pełny zakres przedmiotowego zamówienia. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia. Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną