Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 K Sienna-Siedlce w km 0+970 – 1+046 w m. Sienna.

Gmina Gródek nad Dunajcem ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Gródek nad Dunajcem
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 33-318 Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem
 • Telefon/fax: tel. 184 401 035 , fax. 18 4401035 w. 20
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gródek nad Dunajcem
  Gródek nad Dunajcem 54
  33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 184 401 035, fax. 18 4401035 w. 20
  REGON: 49189219100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminagrodek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 K Sienna-Siedlce w km 0+970 – 1+046 w m. Sienna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 K Sienna-Siedlce w km 0+970 – 1+046 w m. Sienna. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie: 2.1. warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych w km 1+004 – 1+046, 2.2. warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych w km 0+970 – 1+046 oraz na skrzyżowaniu z drogą gminną w km 0+010 – 0+029, 2.3. poboczy z kruszyw łamanych 2.4. prac wykończeniowe (rozścielenie ziemi urodzajnej, humusowanie i obsianie trawą). 3. Roboty na drodze powiatowej w km 0+974 – 1+004 oraz na drodze gminnej w km 0+010 – 0+029 obejmują wykonanie warstwy ścieralnej na warstwie wiążącej, która zostanie wykonana w ramach inwestycji pn.: „Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna - Siedlce (nr 1561 K) w miejscowości Sienna w km 0+991,00 w postaci obiektu mostowego na potoku (potok bez nazwy - dz. 331) w km 0+009” realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu. Termin realizacji tych robót został ustalony na dzień 20 września 2019 roku. 4. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony w załączniku nr 4 do specyfikacji – dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań: 4.1. Wyciąg z dokumentacji projektowej budowlanej (PB) i wykonawczej (PW) „Odbudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej ….” 4.2. Przedmiar robót 4.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR). 5. Przedstawiona powyżej dokumentacja projektowa (PB+PW oraz STWIOR zawierają szerszy zakres robót. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać jedynie zakres robót określony w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną