Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Dąbrowa
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka
 • Telefon/fax: tel. 0-77 464 10 10, , fax. 0-77 464 10 10
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
  49-120 Dąbrowa, woj. opolskie
  tel. 0-77 464 10 10, , fax. 0-77 464 10 10
  REGON: 53141304700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62, w gminie Dąbrowa, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, /dokumenty stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)/. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: roboty pomiarowe i ziemne, roboty ziemne, korytowanie, roboty nawierzchniowe, instalacja oznakowania. Zadanie inwestycyjne obejmuje dodatkowo: Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, Próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji, Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania, Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Sporządzenie kosztorysu ofertowego, Opracowanie harmonogramu robót, Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem, Wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, Zapewnienie bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, Zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowanie dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą, Innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz z wytycznymi Specyfikacji Technicznych. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 2 do SIWZ, Przedmiar robót – załącznik nr 3 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną