Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zatoki postojowej na działkach nr 196/35 i 196/4 przy ul. A. Mickiewicza w Lubartowie

Gmina Miasto Lubartów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Lubartów
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 818 552 273 , fax. 818 552 016
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lubartów
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 552 273, fax. 818 552 016
  REGON: 43101938800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zatoki postojowej na działkach nr 196/35 i 196/4 przy ul. A. Mickiewicza w Lubartowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja zakłada przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Mickiewicza do posesji Mickiewicza 8 i 10 wraz z jej boczną częścią przy stacji transformatorowej. Jezdnia o szerokości 5.0 m zostanie wykonana z kostki betonowej i zakończona będzie krawężnikiem. Wzdłuż drogi projektuje się zatoki postojowe o szerokości 5.0 m do parkowania prostopadłego dla samochodów osobowych. Zatoki wykonane będą z kostki betonowej i zakończone zostaną krawężnikiem. Wzdłuż ul. Mickiewicza i wokół zatoki postojowej w rejonie stacji transformatorowej projektuje się chodniki dla pieszych z kostki betonowej. Inwestycja zakłada zabezpieczenie czterech istniejących kabli niskiego i średniego napięcia rurami osłonowymi dwudzielnymi bez konieczności ich przebudowy. Jezdnia drogi manewrowej z koski betonowej o szerokości 5.0 m i długości łącznie ok. 60 m. Zatoka postojowa dla samochodów osobowych z kostki betonowej o szerokości 5.0 m i długości 27.5 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną