Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010213C w miejscowości Łąski Piec o długości 337 m od 0+095 km do 0+432

Gmina Śliwice ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Śliwice
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 89-530 Śliwice, ul. Ks. Dr St. Sychowskiego
 • Telefon/fax: tel. 523 340 710, , fax. 523 340 725
 • Data zamieszczenia: 2020-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śliwice
  ul. Ks. Dr St. Sychowskiego 30
  89-530 Śliwice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 340 710, , fax. 523 340 725
  REGON: 92351140000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010213C w miejscowości Łąski Piec o długości 337 m od 0+095 km do 0+432
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 010213C w miejscowości Łąski Piec o długości 337 m od 0+095 km do 0+432. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty przygotowawcze b) podbudowa c) nawierzchnie d) pobocza 3. Szczegółowy zakres prac budowlanych został opisany w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarach robót. Odcinek o długości 94 metry od 0+000 km do 0+94 km został już wykonany i nie jest niniejszym zamówieniem. 4. Zamawiający złożył wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 5. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 6. Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. 7. Jeżeli w dokumentacji projektowe, przedmiarze robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znajdują się nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów i urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami /urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, technologiczne, jakościowe i funkcjonalne niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych produktów wraz z podaniem nazwy producenta, nazwę oferowanego produktu oraz jego parametry potwierdzone załączonymi dokumentami np. aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i jej załącznikach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną