Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 744078P

Gmina Borek Wlkp. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Borek Wlkp.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-810 Borek Wielkopolski, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 655 716 120 , fax. 655 715 893
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borek Wlkp.
  Rynek 1
  63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 655 716 120, fax. 655 715 893
  REGON: 52801400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borekwlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 744078P
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 744078P”” – poprzez ulepszenie nawierzchni drogowej polegającej na ułożeniu warstwy uszorstniającej z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno o uziarnieniu ciągłym 0/8 mm w dwóch warstwach grubości minimum 2cm i średniej ilości min. 35kg/m², frakcja większa od frakcji piaskowej czyli 2/8 – kruszywo bazaltowe płukane kl. I gat. 1. Przed ułożeniem warstwy uszorstniającej konieczne jest oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia 5000 m² 2. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać również poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie : 1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 2) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 3) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 4) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 5) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, 6) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu. 7) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, 8) opracowania ewentualnych projektów wykonawczych, 9) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania. 3. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane 2) Wykonawca winien udzielić 30 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 3) Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 4) Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: w zakresie robót budowlanych polegających na układaniu nawierzchni jezdni. a) dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zawierające imienne wskazanie osób do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego – w terminie nie krótszym niż 5 dni przed przekazaniem placu budowy – załącznik nr 8 do SIWZ – dokument wymagany od Wykonawcy, którego oferta oceniona została, jako najkorzystniejsza, b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopią umowy o pracę lub umową obejmującą okres realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie i w każdym czasie przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (kopie umów) potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, c) jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w pkt. lit b Zamawiający uzna ten fakt, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace i zastosuje sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymagań poprzez naliczenie kar umownych w wysokości, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 11 do niniejszej SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną