Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej w zakresie budowy zbiorników wody uzdatnionej

Gmina Łęka Opatowska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Łęka Opatowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7814520, 7814536 , fax. 0-62 7814521
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęka Opatowska
  ul. Akacjowa 4
  63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7814520, 7814536, fax. 0-62 7814521
  REGON: 54117300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej w zakresie budowy zbiorników wody uzdatnionej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej w zakresie budowy zbiorników wody uzdatnionej”. Lokalizacja budowy zbiorników: Łęka Opatowska, działka nr 471/6 . Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie fundamentu żelbetowego pod zbiorniki na wodę czystą. 2) Budowę dwóch naziemnych zbiorników na wodę czystą objętości 150 m3 każdy. Zbiorniki stalowe z ociepleniem ścian i stropu i pokryciem blachą trapezową. Zbiornik powinien być wykonany w konstrukcji ze stali nierdzewnej OH18N9. Zbiornik wyposażony w drabinę zewnętrzną z koszem ochronnym, drabinę wewnętrzną, orurowanie ze stali OH18N9. 3) Wymiary pojedynczego zbiornika na wodę uzdatnioną: a) Średnica: 4,5 m b) Wysokość do górnej krawędzi ściany zbiornika: 9,6m c) Wysokość całkowita: 10,6 m d) Pojemność efektywna: 150 m3. 4) Wykonanie zasilania energetycznego dla zbiorników. W każdym z dwóch zbiorników retencyjnych należy wykonać sondę hydrostatyczną, pływak dla sucho biegu pomp sieciowych oraz odpowiadające im przewody elektryczne do istniejącej szafy Rozdzielni Technologicznej, 5) Montaż rurociągów wodociągowych zewnętrznych z rur PEHD o śr. 90 i 160 mm ( łącznie około 23,20m , dot. podłączenia zbiorników do budynku SUW- Ø 90: odcinki od w6 do w3, od w7 do w4; Ø 160: odcinki od w8 do w11, od w12 do w10), 6) Montaż rurociągów technologicznych zewnętrznych z rur PVC o śr. 160 mm (około 46 m, dot. podłączenia zbiorników do kanalizacji sanitarnej- odcinek kanalizacji sanitarnej Ø 160: od si1 do s1a; odcinek kanalizacji technologicznej Ø 160: od s1a do k7, od k5 do k8, od k4 do k9, od k3 do k10). 2. Zamawiający informuje, że projekt budowlany na realizację niniejszego zadania, obejmuje szerszy zakres robót, niż przewidziany do wykonania w ramach niniejszego postępowania (ich realizacja nastąpi w późniejszych etapach). W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje następujących robót ujętych w projekcie budowlanym: 1) Przebudowy budynku technologicznego dostosowującej go do nowej technologii uzdatniania wody, 2) Demontażu dwóch odżelaziaczy, dwóch odmanganiaczy, hydroforu, zbiornika powietrza, sprężarki, pomp poziomych II-go stopnia, 3) Montażu nowych urządzeń technologicznych dostosowanych do nowej technologii uzdatniania , 4) Budowy nowej komory przy odstojniku popłuczyn z kręgów betonowych Dn 2500 mm z pompą zatapialną, 5) Wymiany rurociągu wody surowej łączącego budynek SUW z studnią nr 4 w Trzebieniu, 6) Montażu agregatu prądotwórczego, 7) Budowy przepustu na rowie melioracyjnym zlokalizowanym na działce nr 470, 8) Budowy międzyobiektowych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych za wyjątkiem wskazanych w ust. 1 pkt 5 i 6 powyżej. 9) Wykonanie ogrodzenia, utwardzenia terenu. 3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: 1) zapewnienia na czas trwania robót kierownika budowy z stosownymi uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, kierownika robót branży sanitarnej i branży elektrycznej posiadających stosowne uprawnienia budowlanymi w specjalności instalacyjnej odpowiedzialnych za wykonywane roboty, 2) zagospodarowania placu budowy, zapewnienia zaplecza socjalnego i magazynowego na potrzeby robót, 3) oznakowania terenu budowy oraz zabezpieczenia pod względem bhp i ppoż. oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, 4) do każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym (z co najmniej jedno dniowym wyprzedzeniem) wszelkich robót związanych z czasowymi przerwami i ograniczeniami w dostępie do mediów (woda , energia elektryczna), 5) zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 6) zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i projektanta. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i projektanta, 7) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej budowy, w tym wytyczenie, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (3 egzemplarze), 8) wykonania wszelkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, 9) wypełnienia zobowiązań wynikających z uzgodnień oraz dokumentacji projektowej, 10) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, pracownikom organów nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu na teren budowy oraz przeprowadzenia kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji, 11) wywozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) odpadów budowlanych powstałych w trakcie robót, 12) usunięcia na koszt własny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich spowodowanych przez siebie zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, a także natychmiastowego zabezpieczenia i usunięcia awarii zakłócających pracę SUW. W przypadku niedochowania ww. terminu Zamawiający ma prawo do naprawy uszkodzenia na koszt Wykonawcy. 13) uporządkowania terenu budowy (po zakończeniu robót), zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, nawierzchni, instalacji. 14) usuwania wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ w skład którego wchodzi : 1) Projekt budowlany 2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne -dalej SST/STWiOR 3) Przedmiary robót, UWAGA! Dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, STWiOR i zapisów SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z całą dokumentacją. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, nie będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego zadania na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ich wykonania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252126-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną