Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi

Gmina Gołdap ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Gołdap
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 876 156 000 , fax. 876 150 800
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołdap
  Plac Zwycięstwa 14
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 156 000, fax. 876 150 800
  REGON: 79067123100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goldap.pl, http://bip.goldap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa droga łączy się z dwiema drogami powiatowymi (ulicami: Kombatantów i Fryderyka Chopina). Długość drogi do przebudowy to 419,41 m. Zakres obejmuje m.in. przebudowę istniejącej jezdni o nawierzchni z trylinki na nawierzchnię bitumiczną (warstwa ścieralna gr. 4cm, wiążąca gr. 5 cm) wraz z wymianą konstrukcji jezdni, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz przebudowę chodników po obu stronach jezdni wzdłuż całej przebudowywanej ulicy (kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - pow. 1156,76 m2). Łączna długość chodników wyniesie 576 m. Zakres obejmuje również przebudowę trzech skrzyżowań z drogami powiatowymi: ulicami: Fryderyka Chopina, Wysoką oraz Źródlaną. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w siwz, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej - załącznik nr 9, 10, 11, 12 do SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 13,14 do SIWZ oraz kosztorysie ofertowym - załącznik nr 15 do SIWZ W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : - zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, - wykonania inwentaryzacji powykonawczej, - organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), - utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, - uporządkowania terenu po zakończeniu robót ,itp. - ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną