Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 4078/1; 4907/4; 4907/5; 4907/6; 4907/8, 4013/1; 4012; 4890 w obrębie ew. Miasto Ostrów Mazowiecka

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja
 • Telefon/fax: tel. 296 795 433 , fax. 296 795 470
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296 795 433, fax. 296 795 470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ostrowmaz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 4078/1; 4907/4; 4907/5; 4907/6; 4907/8, 4013/1; 4012; 4890 w obrębie ew. Miasto Ostrów Mazowiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 4078/1; 4907/4; 4907/5; 4907/6; 4907/8, 4013/1; 4012; 4890 w obrębie ew. Miasto Ostrów Mazowiecka. Projektowany odcinek drogi przeznaczonej do przebudowy o łącznej długości 692 m zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Armii Krajowej i S. Duboisa (droga wojewódzka 627). Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowań: w km 0+000 z ul. Armii Krajowej, w km 0+346 z ul. Ks. J. Sobotki oraz z ul. K. Warchalskiego, w km 0+462 z ul. J. Kilińskiego, w km 0+556 z ul. J. Słowackiego. Poza wykonaniem jezdni bitumicznej wybudowane zostaną chodniki, zjazdy indywidualne i zatoki postojowe z kostki brukowej oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy T. Kościuszki z ul. Ks. J. Sobotki i ul. K. Warchalskiego. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zostaną usunięte kolizje z infrastrukturą podziemną i naziemną. Zestawienie powierzchni i długości: Powierzchnie: - jezdnia z nawierzchni bitumicznej -5883,00 m2 - zatoki postojowe o nawierzchni z kostki betonowej -1419,00 m2 - zjazdy o nawierzchni bitumicznej -422,00 m2 - zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej -342,00 m2 - chodniki z kostki betonowej -1373,00 m2 Długości: - długość drogi utwardzonej -692,00 mb - krawężniki wyniesione -559,00 mb - krawężniki wtopione -397,00 mb - obrzeża betonowe -760,00 mb Podstawowe parametry - klasa drogi - L - (km 0+000 - 0+692), - prędkość projektowa – Vp=30km/h, - kategoria ruchu – KR3, - szerokość jezdni bitumicznej - 7.0–9,0m, - szerokość chodników z kostki brukowej – zmienna - przekrój poprzeczny jezdni – spadek daszkowy 2%, - przekrój poprzeczny chodnika – spadek jednostronny 2% Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000 – 0+570 - kategoria ruchu – KR3 - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – 4 cm,, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P – 7 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 20 cm, - w. mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gr. niewysadzinowego o CBR≥35% - 28 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+570 – 0+692 - kategoria ruchu – KR3 - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – 5 cm, - warstwa wzmacniająco-usztywniająca z geosiatki, - warstwa wiążąco – wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W – ok. 5 cm, - istniejąca nawierzchnia (frezowanie ist. asfaltu 10 cm), podbudowa istniejąca. Konstrukcja chodnika - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej – 6 cm, - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 – 3 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – 20 cm. Chodniki zaprojektowano o szerokości zmiennej. Przy jezdni ograniczone krawężnikami drogowymi 20x30 cm, z drugiej obrzeżami betonowymi 8x30 cm, a chodniki odsunięte od jezdni obustronnie ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30 cm. Konstrukcja zjazdu bitumicznego - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P – 7 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 20 cm, - w. mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gr. niewysadzinowego o CBR≥35% – 28 cm Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej – 8 cm, - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 – 3 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – 20 cm, - w. mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gr. niewysadzinowego o CBR≥35% – 28 cm Konstrukcja zatoki postojowej z kostki betonowej - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej – 8 cm, - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 – 3 cm, - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 – 20 cm, - w. mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gr. niewysadzinowego o CBR≥35% – 28 cm Zaprojektowano wykonanie zatok parkingowych z miejscami postojowymi prostopadłymi oraz skośnymi do osi drogi o wym. 2,50 x 5,00m oraz dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,60 x 5,00 m. Ww. zatoki postojowe zaprojektowano na potrzeby obsługi komunikacyjnej ulicy Tadeusza Kościuszki oraz nieruchomości przyległych. Miejsca postojowe zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm, ograniczonych z jednej strony krawężnikiem najazdowym 20x25cm (h=+2cm), z drugiej krawężnikiem drogowym 20x30cm (h=+12cm). Odwodnienie – branża sanitarna Odwodnienie ulicy Tadeusza Kościuszki odbywać się będzie w sposób grawitacyjny poprzez istniejące kolektory deszczowe DN300 i DN800/900 oraz nowoprojektowane przykanaliki do wpustów deszczowych. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U litych o średnicy DN200 o sztywności SN8 (8,0 KN/m2) i znormalizowanym stosunku wymiarów SDR34 oraz rur PP litych o średnicy DN200 o sztywności SN10 (10,00 KN/m2) i znormalizowanym stosunku wymiarów SDR34. Rurociągi sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U litych o średnicy DN300 o sztywności SN8 (8,0 KN/m2) i znormalizowanym stosunku wymiarów SDR34, rur PVC-U litych o średnicy DN200 o sztywności SN8 (8,0 KN/m2) i znormalizowanym stosunku wymiarów SDR34 oraz rur PP litych o średnicy DN200 o sztywności SN10 (10,00 KN/m2) i znormalizowanym stosunku wymiarów SDR34. Zakres robót: − sieć główna • proj. studnia kanalizacyjna DN1200 -7 szt. • PVC-U SDR34 SN8 300x9,2 -33,70 mb − przykanaliki/wpusty deszczowe • PVC-USDR34 SN8 200x5,9mm -345,70 mb • PP lita SDR34 SN10 200x7,7mm -177,20 mb • nowo projektowane wpusty deszczowe dn500 -60 szt − istniejące elementy do likwidacji • wpusty deszczowe do likwidacji -23 szt • rury do likwidacji -ok. 145 mb Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną – branża elektryczna Zakres zadania obejmuje usunięcie kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych średniego napięcia – SN 15 kV oraz niskiego napięcia – nn 0,4 kV z nowoprojektowaną ulicą T. Kościuszki. W ramach przedmiotowego usunięcia kolizji zaprojektowano linię kablową SN-15 kV oraz nn-0,4 kV zastępujące kolidujące fragmenty istniejących sieci kablowych. Istniejące sieci elektroenergetyczne nn-0,4 kV nie podlegające przebudowie zabezpieczono w rurach osłonowych dwudzielnych typu RHDPE-d Ø110 (niebieska). Zakres robót: − rozbiórka linii kablowej SN-15kV typu 2x3XRUHAKXS 1x120mm2 - Ltrasy=119 m, − rozbiórka linii kablowej SN-15kV HAKnFta 3x120mm2 Ltrasy=116 m, − rozbiórka linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x120mm2 Ltrasy=127 m, − budowa linii kablowej SN-15Kv typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 – Ltrasy= 268m Lkabla=278, − budowa linii kablowej Sn-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 – Ltrasy=104m Lkabla=110 m, − budowa linii kablowej nn-0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 – Ltrasy=127m, Lkabla=135 m, − zabezpieczenie istniejących linii kablowych nn-0,4kV poprzez zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych typu RHDPEd: -Ø110 (niebieska) – dla sieci nn-0,4kV, − zabezpieczenie projektowanych linii kablowych SN 15-kV i nn-0,4kV poprzez zastosowanie rur osłonowych typu RHDPEp: - Ø 110 (niebieska) – dla sieci nn-0,4kV, - Ø 160 (czerwona) – dla sieci SN-15kV. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń teletechnicznych Na terenie objętym inwestycją występują sieci telekomunikacyjne, kolidujące z planowaną inwestycją. Zaplanowano przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Multimedia Polska S.A. Na obszarze planowanej przebudowy znajduje się kanalizacja telekomunikacyjna 1-otworowa, 2-otworowa, 4-otworowa, 6-otworowa wraz z istniejącymi kablami miedzianymi. Zakres rzeczowy robót obejmuje: − budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej rurami HDPE fi 110/6,3 km- 0,085 km/otw. – 0,340 − budowa studni kablowych SK-6 szt.2 − przebudowa kabla miedzianego XzTKMXpw 200x4x0,5 przy wykonaniu wstawki kablowej dł. – 0,085/0,092 km/ kabla, - 36,8 km/par − przebudowa kabla miedzianego XzTKMXpw 150x4x0,5 przy wykonaniu wstawki kablowej dł. 0,085/0,092km/kabla, 27,6 km/par − przebudowa kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,5 przy wykonaniu wstawki kablowej dł. 0,085/0,092 km/kabla, 0,92km/par − zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 1 otworowej przy zabudowie rury osłonowej typu AROT PS 140 dł. - m 35,0 − zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 2 otworowej przy zabudowie rury osłonowej typu AROT PS 140 dł.- m 111,0 − zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 4 otworowej przy zabudowie rury osłonowej typu AROT PS 140 dł. - m 17,0 − zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 6 otworowej przy zabudowie ławą betonową dł. - m 39,0 Demontaż istniejącej sieci kablowej − wyciąganie kabli z demontowanej kanalizacji - 3x92 m − demontaż studni kablowych SK-6 szt. 2 Zieleń (wycinka i nasadzenia) W ramach realizacji projektu przewidziano wycinkę 25 drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą. W ramach kompensacji przyrodniczej przewidziano do nasadzenia 27 drzew o wysokości min. 170 cm oraz obwodzie pnia min. 10 cm mierzonego na wysokości 100 cm. Sygnalizacja świetlna W ramach zadania przewidziano wykonanie inteligentnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Warchalskiego i Ks. Jana Sobotki oraz przebudowę skrzyżowania. Zastosowano system detektorów indukcyjnych oraz wprowadzono pasy skrętu. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Branża elektryczna: - wykonanie studni kablowych, - wykonanie przewiertów kontrolowanych pod powierzchnią jezdni do wprowadzenia rur ochronnych. - układanie rur ochronnych łączących studzienki kablowe z szafą sterownika i słupami wysięgnikowymi, - układanie rur ochronnych łączących studzienki kablowe z masztami sygnalizacyjnymi, - układanie rur ochronnych łączących studzienki kablowe z krawędzią jezdni przy połączeniu detektorów indukcyjnych, - układanie rur ochronnych łączących studzienki kablowe sygnalizacji, - montaż masztów sygnalizacyjnych, - montaż słupów wysięgnikowych, - rozprowadzenie kabli, - zainstalowanie w krawężnikach przy przejściach dla pieszych 1,5 m długości listew sygnalizacyjnych LED, - zainstalowanie sterownika sygnalizacji oraz urządzenia do koordynacji projektowanej sygnalizacji z sąsiednim skrzyżowaniem, - montaż latarni sygnalizacyjnych, - montaż systemu wideodetekcji, - montaż przycisków dla pieszych, - zainstalowanie sygnalizatorów dźwiękowych, - zabudowa urządzeń koordynujących ruch z sąsiadującym skrzyżowaniem ulic 3 Maja i Ks. Jana Sobotki, - likwidacja kolizji linii napowietrznej nN poprzez: • demontaż elementów sieci linii elektroenergetycznej nN zgodnie z zał. graficznym, • montaż projektowanych żerdzi, • montaż odcinków linii energetycznej napowietrznej nN-0,4 kV przewodem AsXSn 4x70mm² +linii oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm² - zasilane ze stacji transformatorowej • połączenie nowoprojektowanej linii napowietrznej z istniejącą przewodem typu 4xAl50mm² oraz AsXSn 4x50mm², • montaż ograniczników przepięć wraz z ułożeniem uziomu taśmowo – prętowego na projektowanych słupach, • wykonanie złącza i przyłącza kablowego YAKXS 4x35 mm². Branża drogowa: roboty przygotowawcze: • demontaż wyrzutni powietrza, • rozbiórka elementów dróg i ulic podbudowy i nawierzchnie: • wykonanie warstw zgonie z przedstawioną konstrukcją nawierzchni jezdni elementy ulic: • krawężniki i obrzeża betonowe, • chodnik z kostki betonowej. 2. !!UWAGA!! Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do skoordynowania i uzgodnienia z Zamawiającym oraz z wykonawcą realizującym budowę ścieżek rowerowych na ul. Kościuszki kolejności wykonywania poszczególnych prac (Dokumentacja dot. budowy ścieżek jest dostępna na stronach Biuletynu informacji Publicznej Zmawiającego pod adresem: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=181653). 3. Gruz i kamień pozyskany w trakcie wykonywania prac oraz destrukt asfaltowy uzyskany z frezowania nawierzchni Wykonawca przetransportuje, w ramach wynagrodzenia umownego, na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Ostrów Mazowiecka). 4. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane. 5. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy, kierowników poszczególnych branż robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru wyników badania zagęszczenia podłoża i podbudowy jezdni, certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do składania comiesięcznego raportu wykonanych prac (z ilościami narastającymi) ilościowo-wartościowymi i procentowymi, sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Raport należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 5 miesiąca następnego, za który jest sporządzony. 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanych robót i przekazywanie jej Zamawiającemu, a w szczególności udokumentuje: stan przed przystąpieniem do wykonywania robót, ważne etapy prac oraz stan po zakończeniu robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto. 10. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorysy ofertowe. 11. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być tak skonstruowany aby uwzględniał rozpoczęcie wykonywania robót oraz ich zakończenie zgodnie z postanowieniami SIWZ. Harmonogram powinien uwzględniać wymagania Zmawiającego określone w SIWZ oraz w umowie i zawierać w szczególności: opis elementów poszczególnych robót oraz usług, wartość elementów poszczególnych robót oraz usług, terminy realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy. 12. Ze względu na zamiar sfinansowania części zamówienia w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” wybrany Wykonawca: a. przygotuje odrębne kosztorysy ofertowe z podziałem na wydatki kwalifikowane i wskazane przez Zamawiającego wydatki niekwalifikowane (dot. części robót przygotowawczych, części robót związanych z konstrukcją nawierzchni, części robót wykończeniowych oraz części robót związanych z branżą sanitarną - kanalizacja deszczowa), b. opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, c. będzie wystawiał odrębne faktury za roboty objęte wydatkami niekwalifikowanymi. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od konieczności wprowadzenia zmian w trakcie realizacji zamówienia. 14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż: 1) roboty będące przedmiotem zamówienia mogą być objęte współfinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 2) nieterminowe lub nienależyte wykonanie zamówienia, bądź też jego niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania. 15. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji umowy, zaniechania realizacji zamówienia lub nienależytego wykonywania zamówienia, dofinansowanie o którym mowa w ust. 14 pkt 1 nie zostanie przyznane, zostanie cofnięte lub utracone, Wykonawca niezależnie od kar umownych określonych w umowie zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości równej wartości dofinansowania powiększone o ewentualne odsetki wynikające z umowy o dofinasowaniu. 16. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi (wystawianymi do osiągnięcia wysokości 90% wynagrodzenia umownego) za określony zakres zamówienia zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturą końcową (min. 10% wynagrodzenia umownego) na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. Pierwsza płatność może nastąpić po wykonaniu i odebraniu minimum 50% przedmiotu zamówienia. 17. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót. 18. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie, będącym załącznikiem do zgłoszenia robót budowlanych z dnia 29.03.2019 r. znak: AB.6743.1.65.2019, wykonanym przez SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo - Projektant: branża drogowa: mgr inż. Marcin Indyka, branża elektryczna(usunięcia kolizji): mgr inż. Roman Sadłowski, branża elektryczna (sygnalizacji świetlnej): mgr inż. Wojciech Bała; projekcie wykonanym przez Dynniq Poland Sp. z o. o. ul. Ekranowa 6, 32-085 Modlniczka oraz schemacie dot. listew sygnalizacyjnych LED. 19. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków zewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia. 20. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 21. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (a w szczególności w dokumentacji projektowej lub przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach. Jeśli Wykonawca skorzysta z tej możliwości i zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną